Učni načrt predmeta

Predmet:
Spektroskopija in mikroskopija
Course:
Spectroscopy and Microscopy
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja 1 2
Nanosciences and Nanotechnologies, 2nd cycle 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-269
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Čeh
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Naloge
20 %
Coursework
Ustni izpit
80 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Šestan, L. Sreekala, S. Markelj, M. Keleman, J. Zavašnik, C. Liebscher, G. Dehm, T. Hickel, M. Čeh, S. Novak, P. Jenuš, Non-uniform He bubble formation in W/W2CW/W2C composite : experimental and ab-initio study. Acta materialia, 2022, p. 15
2. Ž. Marinko, L. Suhadolnik, Z. Samardžija, J. Kovač, M. Čeh, The influence of a surface treatment of metallic titanium on the photocatalytic properties of TiO2 Nanotubes grown by anodic oxidation, Catalysts, 2021, vol. 10, no. 7, 803-1-803-16
3. X. Chen, T. Yang, Q. Zhang, L.Q. Chen, V. Bobnar, C. Rahn, Q. M. Zhang, Topological structure enhanced nanostructure of high temperature polymer exhibiting more than ten times enhancement of dipolar response, Nano Energy 88, 106226 (2021)
4. L. Kelhar, J. Bezjak, M. Maček, J. Zavašnik, S. Šturm, P. Koželj, S. Kobe, J.M. Dubois, The role of Fe and Cu additions on the structural, thermal and magnetic properties of amorphous Al-Ce-Fe-Cu alloys, Journal of non-crystalline solids, 2017, 9.
5. A. Matavž, A. Bradeško, T. Rojac, B. Malič, V. Bobnar, Self-assembled porous ferroelectric thin films with a greatly enhanced piezoelectric response, Applied Materials Today 16, 83 (2019)