Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove fizike nanomaterialov
Course:
Fundamentals of Physics of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Nanosciences and nanotechnologijes, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-270
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dragan Mihailović
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ocena zagovora seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Evaluation of the defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. STOJCHEVSKA, Ljupka, VASKIVSKYI, Igor, MERTELJ, Tomaž, KUŠAR, Primož, SVETIN, Damjan, BRAZOVSKII, Serguei, MIHAILOVIĆ, Dragan. Ultrafast switching to a stable hidden quantum state in an electronic crystal. Science, ISSN 0036-8075, 2014, vol. 344, no. 6180, str. 177-180, doi: 10.1126/science.1241591.
2. MADAN, Ivan, KUROSAWA, T., TODA, Y., ODA, Migaku, MERTELJ, Tomaž, KUŠAR, Primož, MIHAILOVIĆ, Dragan. Separating pairing from quantum phase coherence dynamics above the superconducting transition by femtosecond spectroscopy. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2014, vol. 4, str. 05656-1- 05656-5. http://www.nature.com/srep/2014/140711/srep05656/pdf/srep05656.pdf, doi: 10.1038/srep05656.
3. NARYMBETOV, Bakhyt, OMERZU, Aleš, KABANOV, Viktor V., TOKUMOTO, Madoka, KOBAYASHI, Hayato, MIHAILOVIĆ, Dragan. Origin of ferromagnetic exchange interactions in a fullerene-organic compound. Nature, ISSN 0028-0836, 2000, vol. 407, str. 883-885.
4. YUSUPOV, Roman V., MERTELJ, Tomaž, KABANOV, Viktor V., BRAZOVSKII, Serguei, KUŠAR, Primož, CHU, Jiun-Haw, FISHER, Ian R., MIHAILOVIĆ, Dragan. Coherent dynamics of macroscopic electronic order through a symmetry breaking transition. Nature physics, ISSN 1745-2473, 2010, vol. 6, no. 9, str. 681-684.
5. REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, ŠKRABA, Zora, JESIH, Adolf, ČEH, Miran, DEMŠAR, Jure, SADELMANN, Pierre, LÉVY, Francis, MIHAILOVIĆ, Dragan. Self-assembly of subnanometer-diameter single-wall MoS[sub]2 nanotubes. Science, ISSN 0036-8075, 2001, vol. 292, str. 479-481.