Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove kemije materialov
Course:
Fundamentals of Materials Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 1
Nanosciences and nanotechnologijes, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-264
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Predstavitev seminarske naloge
50 %
Seminar presentation
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SPREITZER, Matjaž, MEDEN, Anton, SUVOROV, Danilo. High-temperature solid-state reactions in the (1−x)Na0.5Bi0.5TiO3−xSrTiO3(1−x)Na0.5Bi0.5TiO3−xSrTiO3 system. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], [in press] 2017, 8 str., doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.09.043. [COBISS.SI-ID 30961959].
2. FELIX, Anderson A., BEZZON, Vinícius, ORLANDI, Marcelo O., VENGUST, Damjan, SPREITZER, Matjaž, LONGO, Elson, SUVOROV, Danilo, VARELA, José A. Role of oxygen on the phase stability and microstructure evolution of CaCu3Ti4O12CaCu3Ti4O12 ceramics. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955- 2219. [Print ed.], 2017, vol. 37, no. 1, str. 129-136, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.07.039. [COBISS.SIID 29680679].
3. DIAZ-FERNANDEZ, Daniel, SPREITZER, Matjaž, PARKELJ, Tjaša, KOVAČ, Janez, SUVOROV, Danilo. The importance of annealing and stages coverage on the epitaxial growth of complex oxides on silicon by pulsed laser deposition. RSC advances, ISSN 2046-2069, 2017, vol. 7, issue 40, str. 24709-24717, doi: 10.1039/C7RA02820B. [COBISS.SI-ID 30486055].
4. LI, Lei, SPREITZER, Matjaž, SUVOROV, Danilo. The microstructure, dielectric abnormalities, polar order and microwave dielectric properties of Ag(Nb1−xTax)O3 (x = 0-0.8) ceramics. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], 2016, vol. 36, no. 14, str. 3347-3354, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.05.017. [COBISS.SI-ID 29547815].
5. JOVANOVIĆ, Zoran, SPREITZER, Matjaž, GABOR, Urška, SUVOROV, Danilo. Control of SrO buffer-layer formation on Si(001) using the pulsed-laser deposition technique. RSC advances, ISSN 2046-2069, 2016, vol. 6, issue 85, str. 82150-82156, doi: 10.1039/c6ra16311d. [COBISS.SI-ID 29705255].