Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove sinteze nanomaterialov
Course:
Fundamentals of Synthesis of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Nanosciences and nanotechnologijes, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-266
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Barbara Malič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
30 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Ustni izpit
40 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MALIČ, Barbara, SUZUKI, Hisao. Low-temperature processing of solution-derived ferroelectric thin films. Journal of the Ceramic Society of Japan, ISSN 1882-0743, 2014, vol. 122, no. 1421, pp. 1-8, doi: 10.2109/jcersj2.122.1.
2. LI, Shunyi, FRUNZǍ, Raluca C., URŠIČ, Hana, MALIČ, Barbara, et al. Intrinsic energy band alignment of functional oxides. Physica status solidi, Rapid research letters, ISSN 1862-6270, 2014, vol. 8, issue 6, pp. 571-576, doi: 10.1002/pssr.201409034.
3. NOSHCHENKO, Oleksandr, KUŠČER, Danjela, MOCIOIUL, Oana Catalina, ZAHARESCU, Maria, BELE, Marjan, MALIČ, Barbara. Effect of milling time and pH on the dispersibility of lead zirconate titanatein aqueous media for inkjet printing. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], 2014, vol. 34, no. 2, pp. 297-305, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2013.08.002.
4. MALIČ, Barbara, GLINŠEK, Sebastjan, SCHNELLER, Theodor, KOSEC, Marija. Mixed metallo-organic precursor systems. In: SCHNELLER, Theodor (ed.), et al. Chemical solution deposition of functional oxide thin films. Wien [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 51-70.
5. MALIČ, Barbara, KUPEC, Alja, KOSEC, Marija. Thermal analysis. In: SCHNELLER, Theodor (ed.), et al. Chemical solution deposition of functional oxide thin films. Wien [etc.]: Springer, cop. 2013, pp. 163-180.