Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v onesnaževanje okolja
Course:
Introduction to Environmental Pollution
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2 stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-865
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. COSSA, Daniel, HORVAT, Milena, et al. Mediterranean mercury assessment 2022 : An Updated budget, health consequences, and research perspectives. Environmental science & technology. [Print ed.]. [in press] 2022, 23 str. ISSN 0013-936X. DOI: 10.1021/acs.est.1c03044.
2. HORVAT, Milena, DEGENEK, Nina, LIPEJ, Lovrenc, SNOJ TRATNIK, Janja, FAGANELI, Jadran. Trophic transfer and accumulation of mercury in ray species in coastal waters affected by historic mercury mining (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea). Environmental science and pollution research international, ISSN 0944- 1344. [Print ed.], 2014, vol. 21, issue 6, str. 4163-4176.
3. SAKAMOTO, Mineshi, HORVAT, Milena, et al. Mercury speciation in preserved historical sludge : potential risk from sludge contained within reclaimed land of Minamata Bay, Japan. Environmental research : multidisciplinary journal of environmental sciences, ecology, and public health. 2020, vol. 180, str. 108668-1-108668-7. ISSN 0013-9351. DOI: 10.1016/j.envres.2019.108668.
4. BRATKIČ, Arne, TINTA, Tinkara, KORON, Neža, RIBEIRO GUEVARA, Sergio, BEGU, Ermira, BARKAY, Tamar, HORVAT, Milena, FALNOGA, Ingrid, FAGANELI, Jadran. Mercury transformations in a coastal water column (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea). Marine Chemistry. [Print ed.]. 2018, vol. 200, str. 57-67. ISSN 0304-4203. http://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2018.01.001, DOI: 10.1016/j.marchem.2018.01.001.
5. MILAČIČ, Radmila, ZULIANI, Tea, VIDMAR, Janja, OPRČKAL, Primož, ŠČANČAR, Janez. Potentially toxic elements in water and sediments of the Sava River under extreme flow events. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 605/606, str. 894-905, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.06.260.