Učni načrt predmeta

Predmet:
Tehnika za trajnostni razvoj
Course:
Sustainable Engineering
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 2nd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-866
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Peter Glavič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Predstavitev seminarske naloge
60 %
Seminar work presentation
Ustni zagovor
40 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. P. Glavič, Updated Principles of Sustainable Engineering, Processes, 10/5, 870, 1–24. 2022. https://doi.org/10.3390/pr10050870.
2. R. K. Lukman, V. Omahne, L.T.e Sheikh, P. Glavič, Integrating Sustainability into Logistics Oriented Education in Europe, Sustainability, 2021, 13, 1667, 1–4. doi.org/10.3390/su13041667.
3. P. Glavič, Novak Pintarič, Z., Bogataj, M., Process Design and Sustainable Development – a European Perspective, Processes, 2021, 9/1, 148 (23 str.), doi 10.3390/pr9010148.
4. P. Glavič, Review of the International Systems of Quantities and Units Usage, Standards, 2021,1, 2–16. https://doi.org/10.3390/standards1010002.
5. P. Glavič, Identifying Key Issues of Education for Sustainable Development, Sustainability, 2020, 12, 6500, 118. doi.org/10.3390/su12166500.