Učni načrt predmeta

Predmet:
Analizna kemija v industriji
Course:
Industrial Analytical Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-867
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Radmila Milačič
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Ester Heath , prof. dr. Milena Horvat , prof. dr. Janez Ščančar
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor). interview).

Completed first-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of the fundamentals in the field of this course (certificates,

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet je usmerjen v poznavanje vloge analizne kemije v industriji, v povezavi s:
- Kontrolo industrijskih procesov in proizvodov.
- Zmanjševanjem izpustov kontaminantov v zrak, terestrično in vodno okolje.
- Reševanje okoljskih problemov, nastalih kot posledica industrijskih dejavnosti.
- Reševanje tehnoloških in okoljskih problemov v povezavi z zahtevami ustrezne zakonodaje.
- Poznavanje naprednih tehnologij čiščenja v različnih industrijskih procesih z namenom zmanjševanja emisij.
- Recikliranje in ponovna uporaba odpadnih materialov in preučevanje vplivov novih materialov na okolje.

Seznanjanje z osnovami kemijske analize:
- Napredne analizne metodologije za analizo anorganskih in organskih kontaminantov.
- Masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za določitev koncentracij elementov in sklopljene tehnike plinske ali tekočinske kromatografije (GC, HPLC) z ICP- MS za določitev koncentracij kemijskih zvrsti elementov (speciacijska analiza).
- Masno spektrometrične metode (tandemska masna spektrometrija (MS/MS, GC-MS, HPLC- MS) za določitev nizkih koncentracij organskih kontaminantov in njihovih metabolitov.
- Protokoli vzorčenja za plinaste, tekoče in trdne vzorce.
- Hranjenje vzorcev.
- Predpriprava vzorcev na analizo.
- Metrološki vidiki industrijske analizne kemije.

Izbrane študije:
- Vloga speciacije kroma v industriji in gradbeništvu (speciacija kroma v usnjarski, avtomobilski in cementni industriji, jeklarstvu, speciacija kroma na delovnih mestih varilcev, varno odlaganje odpadkov, bogatih na kromu, ponovna uporaba odpadnih materialov, ki vsebujejo krom - okoljski vidiki).
- Vloga speciacije živega srebra v industriji (klor-alkalna, petrokemična, cementna in farmacevtska industrija).
- Kroženje bisfenola A in njegovih alternativ v okolju, hrani in bioloških matricah.

The course is focused on the role of analytical chemistry in industry in relation to:
- Control of industrial processes and products.
- Minimization of contaminant releases into air, terrestrial and aquatic environment.
- Solutions to environmental problems as a consequence of industrial activities.
- Solutions to technological and environmental problems related to relevant legislative demands.
- Advanced clean-up technologies in different industrial processes for minimization of emissions.
- Recycling and re-use of waste materials and investigating environmental impacts of new materials.

Introduction into the fundamentals of chemical analysis:
- Advanced analytical methodologies for analysis of inorganic and organic contaminants.
- Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) for the determination of elemental concentrations and hyphenated techniques like gas or liquid chromatography (GC, HPLC) coupled to ICP-MS for the determination of concentrations of chemical species of elements (speciation analysis).
- Mass spectrometry analytical techniques (tandem mass spectrometry (MS/MS, GC-MS, HPLC-MS) for the determination of trace amounts of organic contaminants and their metabolites.
- Sampling protocols for gaseous, liquid and solid samples.
- Sample preservation.
- Sample pre-treatment prior to analysis.
- Metrological aspects related to industrial analytical chemistry.

Examples of selected case studies:
- The role of chromium speciation in industry and civil engineering (speciation of chromium in leather, car, cement, and steel-making industries, speciation of chromium at the workplace of welders, safe disposal of chromium-rich waste materials, re-use of waste materials containing chromium - environmental concerns).
- The role of mercury speciation in industry (chlor-alkali, petrochemical, cement, and pharmaceutical industries).
- Cycling of bisphenol A and its alternatives in the environment, food and biological matrices.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige / Books:
- Pathak, H. 2013. Industrial pollution, Amazon.in, Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited, 31
pages.
- Carol, J. (Ed.). 2015. Advanced Analytical Chemistry, NY Research Press, 216 pages.
- Matusiewicz, H., Bulska, E. 2018. Inorganic Trace Analytics. Trace Element Analysis and Speciation,
Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 437 pages.

Revije / Periodicals:
- Journals related analytical chemistry / revije s področja analizne kemije (Analytical Chemistry,
Analytica Chimica Acta, Microchimica Acta, Journal of Chromatography A, Journal of Analytical
Atomic Spectrometry, Talanta)
- Journals related to environmental sciences / revije s področja okoljskih znansti (Environmental
Science and Technology, Environmental Pollution, Water Research, Science of the Total
Environment, Chemosphere, Environmental Research)
- Journals related to chemical engineering / revije s področja kemijskih tehnologij (Journal of
Hazardous Materials, Journal of Environmental Management, Waste Management)
- Journals related to processing technologies / revije s področja tehnoloških procesov (Fuel, Fuel
processing Technology)
- Pregledni članki, izbor v tekočem letu / Review articles, yearly selection

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
Seznaniti študente z osnovami:
- Uporabe analiznih metodologij pri analitiki anorganskih in organskih kontaminantov, ki nastajajo pri različnih industrijskih procesih.
- Pridobiti osnovna znanja o vlogi analizne kemije (elementna sestava, kemijske zvrsti elementov, organske spojine) pri kontroli različnih industrijskih procesov in kvalitete izdelkov.
- Pridobiti osnovna znanja o pretvorbah kemijskih zvrsti elementov in organskih spojin v različnih industrijskih procesih.
- Pridobiti osnovna znanja o emisijah različnih kontaminantov (anorganskih in organskih) v zrak, terestrično in vodno okolje.
- Pridobiti osnovna znanja o preprečevanju onesnaževanja okolja.
- Predstaviti študentom relevantno zakonodajo, povezano z različnimi industrijskimi procesi.
- Pridobiti informacijo o problemih, povezanih z industrijskimi odpadki in njihovim varnim odlaganjem.
- Pridobiti informacijo o možnosti recikliranja in ponovne uporabe različnih odpadnih materialov v gradbeništvu.
- Predlagati načine reševanja okoljskih problemov, nastalih zaradi specifičnih industrijskih dejavnosti.

Kompetence:
- Pridobiti osnovna znanja s področja analizne kemije in njene uporabe v različnih industrijskih procesih, pri kontroli kvalitete izdelkov in preprečevanju onesnaženosti okolja.
- Seznaniti se z ustrezno zakonodajo, povezano z različnimi industrijskimi procesi.
- Pridobiti zmožnost razumevanja in reševanja specifičnih industrijskih problemov.
- Vključevanje znanj pri reševanju problemov, ki so povezani z raziskovalnim delom magistrske naloge kandidata.

Objectives:
To introduce the students to the fundamentals of:
- The use of analytical methodologies for analysis of inorganic and organic contaminants resulting from different industrial processes.
- To gain basic knowledge on the role of analytical chemistry (elemental analysis, chemical speciation and organic analysis) in control of industrial processes and the quality of products.
- To gain basic knowledge on the transformation of chemical species of elements and organic compounds in different industrial processes.
- To gain the basic knowledge on emission of different contaminants (inorganic and organic) into the air, terrestrial and aquatic environment.
- To gain the basic knowledge on pollution prevention.
- To present to students the relevant legislation related to different industrial processes.
- To acquire information on problems related to industrial wastes and their safe disposal.
- To acquire information on the possibilities of recycling and re-use of different waste materials in civil engineering.
- To propose solutions of the environmental problems originating from specific industrial activities.

Competences:
- To gain knowledge on basic principles of analytical chemistry and its applications in different fields of industrial processes, control of quality of products and pollution prevention.
- To be acquainted with the relevant legislation related to different industrial processes.
- To acquire the ability for understanding and solving the specific industrial problems.
- To integrate the knowledge for solving the problems related to the candidate’s research on the master thesis.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Poznavanje in razumevanje različnih industrijskih procesov.
- Poznavanje in razumevanje analizne kemije in njene vloge pri študiju pretvorb kemijskih zvrsti elementov in organskih spojin v industrijskih procesih ter pri preučevanju vpliva različnih industrijskih procesov na okolje.
- Vključevanje pridobljenih znanj pri reševanju problemov,povezanih s temo magistrske naloge.

- Knowledge and understanding of different industrial processes.
- Knowledge and understanding of analytical chemistry and its role in studying the transformation of chemical species of elements and organic compounds in industrial processes and in investigations of the impact of different industrial activities on the environment.
- Integration of the skills in solving of the problems related with the topic of the master thesis.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

- Predavanja.
- Interaktivno delo s študentom pri reševanju specifičnih industrijskih problemov.
- Seminar.

- Lectures.
- Interactive work with students to solve specific industrial problems.
- Seminar work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
30 %
Seminar
Ustni izpit
30 %
Oral examination
Predstavitev in reševanje specifičnega primera
40 %
Presentation and solving of a specific case
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, ZUPANČIČ, Nina, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, ZALAR SERJUN, Vesna. Remediation of contaminated soil by red mud and paper ash. Journal of Cleaner Production. 2020, 256, 1-10. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120440
2. ČERNE, Marko, PALČIĆ, Igor, PASKOVIĆ, Igor, MAJOR, Nikola, ROMIĆ, Marija, FILIPOVIĆ, Vilim, IGRC, Marina Diana, PERČIN, Aleksander, GORETA BAN, Smiljana, ZORKO, Benjamin, VODENIK, Branko, GLAVIČ-CINDRO, Denis, MILAČIČ, Radmila, HEATH, David John, BAN, Dean. The effect of stabilization on the utilization of municipal sewage sludge as a soil amendment. Waste Management, 2019, 94, 27-38. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.05.032
3. ĐURIĆ, Marija, ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, URBANC, Janko, MALI, Nina, SEŠEK PAVLIN, Alenka, TURK, Janez, OPRČKAL, Primož. Environmental acceptability of geotechnical composites from recycled materials: comparative study of laboratory and field investigations. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023, 20, 1-21, DOI: 10.3390/ijerph20032014
4. ĐURIĆ, Marija, OPRČKAL, Primož, ZALAR SERJUN, Vesna, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, MLADENOVIČ, Ana. Environmental impacts and immobilization mechanisms of cadmium, lead and zinc in geotechnical composites made from contaminated soil and paper-ash. Applied Sciences. 2021, 11, 1-15, DOI: 10.3390/app112411822
5. OARGA-MULEC, Andreea, MLADENOVIČ, Ana, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, OPRČKAL, Primož, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Study of interferences and the procedures for their removal in spectrophotometric determinations of ammonium and selected anions in coloured wastewater samples. Analytical Methods. 2020, 12, 4769-4782. DOI: 10.1039/D0AY01361G