Učni načrt predmeta

Predmet:
Analizna kemija v industriji
Course:
Industrial Analytical Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-867
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Radmila Milačič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
30 %
Seminar
Ustni izpit
30 %
Oral examination
Predstavitev in reševanje specifičnega primera
40 %
Presentation and solving of a specific case
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, ZUPANČIČ, Nina, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, ZALAR SERJUN, Vesna. Remediation of contaminated soil by red mud and paper ash. Journal of cleaner production, 2020, 256, 1-10, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.120440.
2. DRINČIĆ, Ana, NIKOLIĆ, Irena, ZULIANI, Tea, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Long-term environmental impacts of building composites containing waste materials: evaluation of the leaching protocols. Waste management, 2017, 59, 340-349, doi: 10.1016/j.wasman.2016.11.003.
3. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, VIDMAR, Janja, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Critical evaluation of the use of different nanoscale zero-valent iron particles for the treatment of effluent water from a small biological wastewater treatment plant. Chemical Engineering Journal, 2017, 321, 20-30, doi: 10.1016/j.cej.2017.03.104.
4. ŠČANČAR, Janez, BERLINGER, Balázs, THOMASSEN, Yngvar, MILAČIČ, Radmila. Simultaneous speciation analysis of chromate, molybdate, tungstate and vanadate in welding fume alkaline extracts by HPLC-ICP-MS. Talanta, 2015, 142, 164-169, doi: 10.1016/j.talanta.2015.04.067.
5. NOVOTNIK, Breda, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Inhibition of the nitrification process in activated sludge by trivalent and hexavalent chromium, and partitioning of hexavalent chromium between sludge compartments. Chemosphere, 2014, 105, 87-94, doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.12.096.