Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v krožno gospodarstvo
Course:
Introduction to Circular Economy
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-868
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JOZIČ, Primož, ZIDANŠEK, Aleksander, REPNIK, Robert. Fuel conservation for launch vehicles: Falcon Heavy case study. Energies. 2020, vol. 13, no. 3, str. 1-10. ISSN 1996-1073. DOI: 10.3390/en13030660. [COBISS.SI-ID 25125640]
2. JAZBINŠEK, Mojca, PUC, Uroš, ABINA, Andreja, ZIDANŠEK, Aleksander. Organic crystals for THz photonics. Applied sciences. 2019, vol. 9, no. 5, str. 882-1-882-45. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app9050882. [COBISS.SI-ID 32214055]
3. VASUDEVAN, Aswathy, SHVALYA, Vasyl, ZIDANŠEK, Aleksander, CVELBAR, Uroš. Tailoring electrical conductivity of two dimensional nanomaterials using plasma for edge electronics : a mini review. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2019, vol. 13, no. 3, str. 427-443. ISSN 2095-0179. DOI: 10.1007/s11705-019-1805-4.
4. ABINA, Andreja, BATKOVIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, KIKAJ, Adem, KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka, KURBUS, Maja, ZIDANŠEK, Aleksander. Decision support concept for improvement of sustainability-related competences. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 14, str. 8539-1-8539-21, ilustr. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su14148539.
5. ABINA, Andreja, PUC, Uroš, ZIDANŠEK, Aleksander. Challenges and opportunities of terahertz technology in construction and demolition waste management. Journal of environmental management. 2022, vol. 315, str. 115118-1-115118-8, ilustr. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.115118