Učni načrt predmeta

Predmet:
Biomonitoring
Course:
Biomonitoring
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-869
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
25 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. HORVAT, Milena. Environmental biomonitoring as a tool in risk and impact assessment associated with post-conflict restoration and rehabilitation. V: MACHLIS, Gary E. (ur.). Warfare ecology : a new synthesis for peace and security : [proceedings of the NATO advanced research workshop on Warfare ecology: synthesis, priorities and policy implications for peace and security, Vieques, Puerto Rico, 10-12 December 2009], (NATO science for peace and security series, ISSN 1874-6519, C, Environmental security). Dordrecht: Springer. cop. 2011, str. 189-197.
2. HORVAT, Milena, SNOJ TRATNIK, Janja, MIKLAVČIČ VIŠNJEVEC, Ana. Mercury : biomarkers of exposure and human biomonitoring. V: KNUDSEN, Lisbet E. (ur.), MERLO, Domenico Franco (ur.). Biomarkers and human biomonitoring. Volume 1, Ongoing programs and exposures, (Issues in toxicology). Cambridge: Royal Society of Chemistry. 2011, str. 381-417.
3. HORVAT, Milena, ŠLEJKOVEC, Zdenka, FALNOGA, Ingrid. Arsenic : biomarkers of exposure and human biomonitoring. V: KNUDSEN, Lisbet E. (ur.), MERLO, Domenico Franco (ur.). Biomarkers and human biomonitoring. Volume 1, Ongoing programs and exposures, (Issues in toxicology). Cambridge: Royal Society of Chemistry. 2011, str. 418-445.
4. SARIGIANNIS, Dimosthenis, HORVAT, Milena, MAZEJ, Darja, SNOJ TRATNIK, Janja, KOCMAN, David, et al., EGOROV, Andrey I. (urednik). Human biomonitoring : facts and fugures. Copenhagen: WHO = World Health Organization, 2015. XIII, 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28620839]
5. 32. SNOJ TRATNIK, Janja, MAZEJ, Darja, HORVAT, Milena. Analytical quality requirements in human biomonitoring programs : trace elements in human blood. International journal of environmental research and public health. [Online ed.]. 2019, vol. 16, no. 13, str. 2287-1-2287-16. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph16132287.