Učni načrt predmeta

Predmet:
Ekoremediacijske tehnologije
Course:
Ecoremediation Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-870
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Daniel Vrhovšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. POTOKAR, Anja, BRODNIK, Urša, MUBI ZALAZNIK, Alenka, VRHOVŠEK, Danijel. Ekoremediacije za zaštitu i sanaciju životne sredine (Ecoremediation for nature protection and sanitation). Zbornik radova. Međunarodni stručno-naučni skup Vodovod i kanalizacija 2017, vol. 38, str. 181-185. [COBISS.SI-ID 33528025]
2. VRHOVŠEK, Danijel, ERJAVEC HALOŽAN, Tea. Primjena ekoremedijacija za zaštitu hidro akumulacijskog bazena od zagađenja (Application of ecoremediation measures for protection of hydro accumulation basins against pollution). Zbornik radova = Proceedings. Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj 2017 ; Biograd na Moru. O aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru 2017; Biograd na Moru, str. 181-185. [COBISS.SI-ID 33280729]
3. VRHOVŠEK, Danijel, PLESTENJAK, Gregor, POTOKAR, Anja. Natural treatment of sewage sludge with sludge drying reed beds. Zbornik sažetaka. ISSN 2303-5889. 2017, vol. 3, str. 81. [COBISS.SI-ID 33281497]
4. JURŠE, Ana, VRHOVŠEK, Danijel, ZUPANČIČ JUSTIN, Maja, BOŽIČ, Gregor, GABERŠČIK, Alenka. Effect of wastewater salinity on treatment performance of vertical constructed wetland and growth of poplars in sand filters. Sylwan. ISSN 0039-7660. 2014, vol. 158, no. 11, str. 1-15. [COBISS.SI-ID 3348047]
5. VRHOVŠEK, Danijel, POTOKAR, Anja. Ekoremedijacija za zaštitu okoline i razvoj Unsko-Sanskog kantona. Zbornik sažetaka. ISSN 2303-5889. 2014, vol. 1, no. 1, str. 25. [COBISS.SI-ID 31804121]