Učni načrt predmeta

Predmet:
Koloidna biologija
Course:
Colloidal Biology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-871
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Aleš Lapanje
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30 %
Seminar
Ustni izpit
10 %
Oral examination
Zagovor projekta – reševanje primera
60 %
Project defence – solving a case
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. TATENHOVE-PEL, Rinke van, RIJAVEC, Tomaž, LAPANJE, Aleš, SWAM, Iris van, ZWERING, E., HERNANDEZ-VALDEZ, J. A., KUIPERS, Oscar P., PICIOREANU, Christian, TEUSINK, Bas, BACHMANN, Herwig. Microbial competition reduces metabolic interaction distances to the low [gamma]m-range. The ISME journal. 2020, 21 str. ISSN 1751-7362. DOI: 10.1038/s41396-020-00806-9
2. HOREMANS, Benjamin, LAPANJE, Aleš, et al. Biocarriers improve bioaugmentation efficiency of a rapid sand filter for the treatment of 2, 6-dichlorobenzamide (BAM)-contaminated drinking water. Environmental science & technology, ISSN 0013-936X. [Print ed.], 2017, vol. 51, issue 3, str. 1616-1625, doi: 10.1021/acs.est.6b05027.
3. RIJAVEC, Tomaž, ZRIMEC, Jan, SPANNING, Rob van, LAPANJE, Aleš. Natural microbial communities can be manipulated by artificially constructed biofilms. Advanced science. [in press] 2019. ISSN 2198-3844. DOI: /10.1002/advs.201901408.
4. RIJAVEC, Tomaž, LAPANJE, Aleš. Hydrogen cyanide in the rhizosphere : not suppressing plant pathogens, but rather regulating availability of phosphate. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2016, vol. 7, str. 1785-1-1785-14, doi: 10.3389/fmicb.2016.01785.
5. MIRTIČ, Janja, RIJAVEC, Tomaž, ZUPANČIČ, Špela, ZVONAR POBIRK, Alenka, LAPANJE, Aleš, KRISTL, Julijana. Development of probiotic-loaded microcapsules for local delivery : physical properties, cell release and growth. European Journal of Pharmaceutical Sciences, ISSN 0928-0987. [Print ed.], Aug. 2018, vol. 121, str. 178-187, doi: 10.1016/j.ejps.2018.05.022.