Učni načrt predmeta

Predmet:
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov
Course:
Digital Transformation of Industrial and Business Processes
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Digitalna transformacija 1 1
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Digital Transformation 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-872
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
60 30 30 30 450 20

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Đani Juričić
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski, angleški / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Digitalna tehnologija kot gonilna sila inovacij:
- Digitalni poslovni modeli
- Digitalno vodenje
- Digitalno sodelovanje z uporabniki
- Digitalne metrike uspeha

Uvod v E-Vzdrževanje:
- Modeli vzdrževanja
- Pogoji za implementacijo vzdrževanja po stanju
- Veljavni standardi, ki definirajo procese vzdrževanja v digitalni dobi
- Upravljanje z osnovnimi sredstvi

Osnove strojne komunikacije - industrijski internet stvari

Uvod v analizo podatkovnih tokov:
- Baze podatkov za časovne vrste
- Baze podatkov s shranjevanjem po stolpcih
- Statistično zaznavanje nenadnih sprememb
- Nestacionarni podatkovni tokovi

Transformacija energije in mobilnosti:
- Pametna distribucijska omrežja
- Obnovljivi viri energije
- Digitalna proizvodnja, prodaja, servis in vzdrževanje

Digital technology as an enabler of fundamental innovation and disruption:
- Digital business models
- Digital operational models
- Digital customer experience
- Digital talent and skills
- Digital performance metrics

Introduction to E-maintenance:
- Maintenance models
- Requirements for implementing predictive maintenance
- Active standards defining digital maintenance processes
- Asset cycle management

Basics of machine-to-machine communication –iIoT (industrial internet of things)

Introduction of data streams processing:
- Time-series database (TSDB)
- In-memory column-wise storage
- Statistical detection of abrupt changes
- Non-stationary data streams

Transformation of energy and mobility:
- Smart grids
- Renewable energy sources
- Supply chains
- Digital manufacturing, retail, service and maintenance

Temeljna literatura in viri / Readings:

- Diego Galar. E-maintenance. Essential Electronic Tools for Efficiency. 2017 Elsevier Inc. ISBN: 978-0-
12-811153-6
- Ted Dunning,Ellen Friedman. Time Series Databases: New Ways to Store and Access Data. 2014
O'Reilly Media. ISBN-13: 978-1491914724
- Michelle Basseville, Igor V. Nikiforov. Detection of Abrupt Changes: Theory and Application. 1996
Prentice-Hall Inc. ISBN-13: 978-0131267800

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Industrijska digitalna transformacija je multidisciplinarna problematika. Glavni cilj tega predmeta je zagotoviti osnovna znanja, ki so potrebna za pravilno razumevanje industrijske digitalne transformacije. Poleg tega predmet zagotavlja poglobljeno predstavitev dodatnih segmentov industrijske digitalne transformacije, in sicer:
- poglobljeno poznavanje principov e-vzdrževanja
- pametna distribucijska omrežja in obnovljivi viri energije
- digitalna proizvodnja

Splošne kompetence:
- poglobljeno poznavanje sprememb, ki jih prinaša digitalna transformacija industrije
- poznavanje orodij in mehanizmov za obdelavo velikih količin podatkov v kontekstu industrijske proizvodnje
- poznavanje spremenjenih načel proizvodnje in vzdrževanja, ki jih prinaša Industrija 4.0
- poznavanje najnovejših trendov pri proizvodnji energije in njene distribucije

The subject covered by digital transformation is broad one. The objective of this course is to provide an introduction to various areas required for proper understanding of digital transformation of industries. Additionally, this course provides in-depth presentation of segments of digital transformation that include:
- in-depth presentation of e-maintenance strategies
- smart grids and renewable energy production and storage
- digital manufacturing

General competences:
- understanding of the changes brought by the digital transformation of industries
- knowledge of data processing tools and mechanisms for handling of vast amount of industrial data streams
- knowledge of the disruptive production and maintenance practices required in the age of Industry 4.0
- knowledge of latest trends in smart energy production distribution and consumption enabled by the digital transformation process

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent: Pridobi napredna znanja ter razvite sposobnosti za implementacijo konceptov industrijske digitalne transformacije in je pripravljen prispevati praktične/relevantne ideje in perspektive o dodani vrednosti, ki jih te spremembe prinašajo v novih okoljih.
Svoje znanje o postopkih implementacije vsakega stebra industrijske digitalne transformacije je sposoben prenašati na druge. Zna uporabljati moderna orodja in postopke za implementacijo posameznih konceptov digitalne transformacije ter ima izkušnje z njihovimi praktičnimi izvedbami v različnih industrijskih okoljih.

The student: Has advanced knowledge and developed skills for implementation of the concepts of digital transformation of industry and is confident in providing practical/relevant ideas and perspectives on the added values such a change offers in new environments.
Is capable of coaching others in the application of each pillar of the digital transformation process.
Proficiency in usage of the modern tools and processes required for implementing particular concepts of digital transformation as well as experience of their practical implementations in different industrial settings.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

- Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov, predstavitve);
- Vaje;
- Individualne in skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

- Lectures (explanation with discussions, questions, case-studies, presentations);
- Tutorials;
- Individual and group consultations (debate, additional explanations, considering specific issues).

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni ali ustni izpit
50 %
Written or oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Predstavitev naloge
25 %
Presentation of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŽNIDARIČ, Luka, NUSEV, Gjorgji, MOREL, Bertrand, MOUGIN, Julie, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle. Evaluating uncertainties in electrochemical impedance spectra of solid oxide fuel cells. Applied energy. 2021, vol. 298, str. 117101-1-117101-14. ISSN 0306-2619
2. KÖNIGSHOFER, Benjamin, HÖBER, Michael, BOŠKOSKI, Pavle, NUSEV, Gjorgji, JURIČIĆ, Đani, HOCHENAUER, Christoph, SUBOTIĆ, Vanja. Performance investigation and optimization of an SOEC stack operated under industrially relevant conditions. ECS transactions. 2021, vol. 103, no. 1, str. 519-528. ISSN 1938-5862
3. NUSEV, Gjorgji, JURIČIĆ, Đani, GABERŠČEK, Miran, MOŠKON, Jože, BOŠKOSKI, Pavle. Fast impedance measurement of li-ion battery using discrete random binary excitation and wavelet transform. IEEE access. vol. 9, str. 46152-46165. ISSN 2169-3536
4. KÖNIGSHOFER, Benjamin, BOŠKOSKI, Pavle, NUSEV, Gjorgji, KOROSCHETZ, Markus, HOCHFELLNER, Martin, SCHWAIGER, Marcel, JURIČIĆ, Đani, HOCHENAUER, Christoph, SUBOTIĆ, Vanja. Performance assessment and evaluation of SOC stacks designed for application in a reversible operated 150 kW rSOC power plant. Applied energy. 2021, vol. 283, str. 116372-1-116372-18. ISSN 0306-2619
5. KÖNIGSHOFER, Benjamin, HÖBER, Michael, NUSEV, Gjorgji, BOŠKOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani, MARGARITIS, Nikolaos, HOCHENAUER, Christoph, SUBOTIĆ, Vanja. Towards strategies to mitigate degradation and regenerate performance of a solid oxide electrolyzer during co-electrolysis operation. Journal of power sources. 1 Feb. 2023, vol. 556, str. 1-13, ilustr. ISSN 1873-2755