Učni načrt predmeta

Predmet:
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov
Course:
Digital Transformation of Industrial and Business Processes
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Digitalna transformacija 1 1
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Digital Transformation 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-872
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
60 30 30 30 450 20

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Đani Juričić
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski, angleški / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni ali ustni izpit
50 %
Written or oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Predstavitev naloge
25 %
Presentation of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. DOLENC, Boštjan, BOŠKOSKI, Pavle, STEPANČIČ, Martin, POHJORANTA, Antti, JURIČIĆ, Đani. State of health estimation and remaining useful life prediction of solid oxide fuel cell stack. Energy conversion and management, ISSN 0196-8904. 2017, vol. 148, str. 993-1002
2. DOLENC, Boštjan, BOŠKOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. Distributed bearing fault diagnosis based on vibration analysis. Mechanical systems and signal processing : MSSP, ISSN 0888-3270. [Tiskana izd.], 2016, vol. 66/67, str. 521-532
3. BOŠKOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. Inverse Gaussian mixtures models of bearing vibrations under local faults. Mechanical systems and signal processing : MSSP, ISSN 0888-3270. 2016, vol. 66/67, str. 546-556
4. MILEVA BOSHKOSKA, Biljana, BOHANEC, Marko, BOŠKOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. Copula-based decision support system for quality ranking in the manufacturing of electronically commutated motors.Journal of intelligent manufacturing, ISSN 0956-5515, 2015, vol. 26, no. 2, str. 281-293.
5. MILEVA BOSHKOSKA, Biljana, BOŠKOSKI, Pavle, DEBENJAK, Andrej, JURIČIĆ, Đani. Dependence among complex random variables as a fuel cell condition indicator. Journal of power sources, ISSN 0378-7753, jun. 2015, vol. 284, str. 566-573.