Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredni IKT pristopi
Course:
Advanced ICT Approaches
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-874
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Marko Debeljak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni izpit
100 %
Written exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Debeljak, A. Ficko, and R. Brus, 2016 The use of habitat and dispersal models in protecting European black poplar (Populus nigra L.) from genetic introgression in Slovenia. Biological Conservation, ISSN 0006-3207. [Print ed.], vol. 184, str. 310-319, 2015.
2. A. Trajanov, V. Kuzmanovski, F. Leprince,, B. Real, A. Dutertre, J. Maillet-Mezeray, S. Džeroski, M. Debeljak, 2015. Estimating drainage periods for agricultural fields from measured data: Data mining methodology and a case study (La Jaillière – France). Irrig. Drain., 64, 703-516.V. Kuzmanovski, A. Trajanov, F. Leprince, S. Džeroski, and M. Debeljak, Modeling water outflow from tile-drained agricultural fields. Science of the total environment, vol. 505, str. 390-401.
3. T. Jaklič, L. Juvančič, S. Kavčič, and M. Debeljak, Complementarity of socio-economic and emergy evaluation of agricultural production systems : the case of Slovenian dairy sector. Ecological economics, vol. 107, str. 469-481, 2014.
4. M. Debeljak, A. Poljanec, and B. Ženko, Modelling forest growing stock from inventory data : a data mining approach. Ecological indicators, vol. 41, str. 30-39, 2014.
5. J. Levatić, D. Kocev, M. Debeljak, and S. Džeroski, Community structure models are improved by exploiting taxonomic rank with predictive clustering trees. Ecological modelling, 11 str., 2014.