Učni načrt predmeta

Predmet:
Ekonomika in družba
Course:
Economics and Society
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-875
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
30 %
Oral defense of seminar work
Ustni ali pisni izpit
40 %
Written or oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ABINA, Andreja, BATKOVIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, KIKAJ, Adem, KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka, KURBUS, Maja, ZIDANŠEK, Aleksander. Decision support concept for improvement of sustainability-related competences. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 14, str. 8539-1-8539-21, ilustr. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su14148539
2. JOZIČ, Primož, ZIDANŠEK, Aleksander, REPNIK, Robert. Fuel conservation for launch vehicles: Falcon Heavy case study. Energies. 2020, vol. 13, no. 3, str. 1-10. ISSN 1996-1073. DOI: 10.3390/en13030660. [COBISS.SI-ID 25125640]
3. VASUDEVAN, Aswathy, SHVALYA, Vasyl, ZIDANŠEK, Aleksander, CVELBAR, Uroš. Tailoring electrical conductivity of two dimensional nanomaterials using plasma for edge electronics : a mini review. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2019, vol. 13, no. 3, str. 427-443. ISSN 2095-0179. DOI: 10.1007/s11705-019-1805-4
4. BOLJKA, Lina, ČRNIVEC, Nina (avtor, urednik), GAMS, Matjaž (avtor, urednik), GLOBEVNIK, Lidija (avtor, urednik), PEJOVNIK, Stane (avtor, urednik), ZAPLOTNIK, Žiga (avtor, urednik), ZIDANŠEK, Aleksander (avtor, urednik) et al. Bela knjiga o strokovnem varovanju okolja. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. (160 str.). ISBN 978-961-264-184-9
5. ZIDANŠEK, Aleksander, SREBOTNJAK BORSELLINO, Margareta. Legal aspects of sustainable development : case study Poček. V: SDEWES 2019. 14th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, October 1-6 2019, Dubrovnik, Croatia. [S. l.]: SDEWES.ORG, 2019. Str. 0696-1-0696-5