Učni načrt predmeta

Predmet:
Industrijski seminar
Course:
Industrial Seminar
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Praktično delo v industriji, seminar / Practical work in industry, Seminar
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-877
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
5 125 20 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Spomenka Kobe
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KORENT, Matic, TANG, Xin, SEPEHRI-AMIN, H., HIOKI, K., ŽAGAR, Kristina, KOBE, Spomenka, OHKUBO, T., HONO, K. Significant coercivity enhancement of hot-deformed bulk magnets by two-step diffusion process using a minimal amount of Dy. Scripta materialia, ISSN 1359-6462, 2021, vol. 205, str. 114207-1-114207-5, doi: 10.1016/j.scriptamat.2021.114207
2. KOBE, Spomenka, ŽAGAR, Kristina, PODMILJŠAK, Benjamin, ŠTURM, Sašo, BURKHARDT, Carlo. New sustainable processing of RE-based magnetic materials (Invited talk). V: REPM 2021, The 26th International Workshop on Rare Earth and Future Permanent Magnets and their Applications (REPM2021) : virtual meeting, June 7-10, 2021. https://sites.udel.edu/repm2021/.
3. ŽAGAR, Kristina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, KOMELJ, Matej, SODERŽNIK, Marko, KOBE, Spomenka, MARKOLI, Boštjan, ŠTURM, Sašo, et al. Microstructural insights into the coercivity enhancement of grain-boundary-diffusion-processed Tb-treated Nd-Fe-B sintered magnets beyond the core-shell formation mechanism. Journal of alloys and compounds, ISSN 0925-8388. [Print ed.], 2021, vol. 864, str. 158915-1-158915-12, ilustr., doi: 10.1016/j.jallcom.2021.158915
4. TOMŠE, Tomaž, TREMELLING, Darren, KESSLER, Reto, CHRISTEN, Thomas, DUBOIS, Jean-Marie, KOBE, Spomenka, JAĆIMOVIĆ, Jaćim, et al. Multicomponent permanent magnets for enhanced electrical device efficiency. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853. [Print ed.], 2020, vol. 494, str. 165750-1-165750-8, doi: 10.1016/j.jmmm.2019.165750.
5. TOMŠE, Tomaž, JAĆIMOVIĆ, Jaćim, HERRMANN, Lozenz, GREUTER, Felix, REINHARD, Simon, TEKAVEC, Simona, DUBOIS, Jean-Marie, KOBE, Spomenka. Properties of SPS-processed permanent magnets prepared from gas-atomized Nd-Fe-B powders. Journal of alloys and compounds, ISSN 0925-8388. [Print ed.], [in press] 2018, 20 str., doi: 10.1016/j.jallcom.2018.01.411.