Učni načrt predmeta

Predmet:
Magistrsko delo
Course:
Master Thesis
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, 2. stopnja / 2 4
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, 2nd cycle / 2 4
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-878
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 870 30

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje.

Completed first-cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Raziskovalno/projektno delo je s področja študijskega programa kandidata in poteka pod vodstvom mentorja oziroma mentorske skupine. Namenjeno je pripravi magistrskega dela.

Magistrsko delo mora biti dosežek samostojnega in originalnega raziskovalnega dela, iz katerega je razvidno, da kandidat obvlada metodo znanstvenoraziskovalnega dela in področje, s katerega je tema njegovega dela.

Project work from the field of the candidate’s study programme is conducted under the leadership of a supervisor or group of supervisors. It is intended for preparation of the master thesis.

The master thesis must be the result of independent and original research work, which shows that the candidate mastered the method of scientific research work and the field of his master thesis topic.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Zaradi hitrega razvoja področij študija temeljne študijske vire določi mentor individualno. / Because of the fast development of the study areas the fundamental learning resources are defined individually by the supervisor.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je priprava magistrskega dela v takšni obliki, da zadošča strogim kriterijem kakovosti šole, kar v postopku ocenjevanja magistrskega dela preveri komisija zaoceno dela študijska komisija.

Kandidati se ob pripravi magistrskega dela usposobijo za obvladovanje sodobnih specifičnih strokovnih ali raziskovalnih metod in tehnik na področju svojega magistrskega študija na nivoju, ki omogoča pripravo magistrskega dela.

The objective of this course is preparation of the master thesis in such a form that it fulfills strict criteria of the school, which is verified by the commission for the evaluation of the master thesis and the study commission.

In this process the candidates are trained to master up-to-date specific professional or research methods and techniques in the field of their master studies at the level that allows for preparation of the master thesis.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Predmet gradi na sposobnostih, pridobljenih pri
predmetu Projekt: Individualno projektno/raziskovalno delo.

Študent pripravi magistrsko delo.

Študent se usposobi za samostojno strokovno delo na svojem študijskem področju.

The course builds on abilities obtained at Project: Individual Project/Research Work.

The student prepares the master thesis.

The student is prepared for automonous professional work in the field of the study program.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Konzultacije z mentorjem ali mentorsko skupino, ki usmerjajo individualno raziskovalno delo in pripravo magistrskega dela.

Consultations with supervisor and potential cosupervisors, who supervise the preparation of master thesis, individual research work and preparation of the master thesis.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Predmet je opravljen, ko študijska komisija pozitivno oceni in odobri magistrsko delo
100 %
The course is completed when the Study Commission positively evaluates and approves the master thesis
Študent pripravi in odda magistrsko delo na način predpisan v Pravilniku o magistrskem in doktorskem študiju
Candidates prepare and submit the master thesis as prescribed by the Regulations for master and doctoral studies
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Nosilci predmeta so predstojniki študijskega progama, sodelavci so mentorji, ki so uveljavljeni visokošolski učitelji oz. raziskovalci. Reference vsakega od 3 predstojnikov so podane v nadaljevanju. / The course leaders are heads of programmes and are assisted by supervisor is an established university teachers or senior researchers. References of each of 3 heads of programmes follow.
2. JARC, Giacomo, MATHENGATTIL, Shahla Yasmin, MIHAILOVIĆ, Dragan, PRELOVŠEK, Peter, FAUSTI, Daniele, et al. Cavity-mediated thermal control of metal-to-insulator transition in 1T−TaS2. Nature. [Online ed.]. 19 Oct. 2023, vol. 622, iss. 7983, str. 487-492, ilustr. ISSN 1476-4687
3. TODA, Yasunori, TSUCHIYA, Satoshi, YAMANE, Keisaku, MORITA, Ryuji, ODA, Migaku, KUROSAWA, Tohru, MERTELJ, Tomaž, MIHAILOVIĆ, Dragan. Optical vortex induced spatio-temporally modulated superconductivity in a high−Tc cuprate. Optics express. May 2023, vol 31, iss. 11, str. 17537-17546, ilustr. ISSN 1094-4087
4. LUČIĆ, Mavro, MIKAC, Nevenka, VDOVIĆ, Neda, BAČIĆ, Niko, DINIS, Pedro, MILAČIČ, Radmila. Distinguishing between natural and anthropogenic sources of potentially toxic elements in sedimentary materials along the Sava River (Slovenia, Croatia). Applied geochemistry. [Print ed.]. 2023, vol. 151, str. 105619-1-105619-11. ISSN 0883-2927
5. ŠKRLJ, Blaž, KRALJ, Jan, KONC, Janez, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, LAVRAČ, Nada. Deep node ranking for neuro-symbolic structural node embedding and classification. International journal of intelligent systems. [Print ed.]. 2022, vol. 37, iss. 1, str. 914-943, ilustr. ISSN 0884-8173