Učni načrt predmeta

Predmet:
Priprava patentne prijave
Course:
Preparation of Patent Application
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-879
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Mozetič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustna predstavitev tematike raziskav posameznega študenta
20 %
Oral presentation of a student's research task
Seminarska naloga
40 %
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
40 %
Oral justification of the seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, CVELBAR, Uroš, VESEL, Alenka. Method and device for detection and measuring the density of neutral atoms of hydrogen, oxygen or nitrogen: European patent EP 3 146 327 B1, granted 2019-11-06. Munich: European Patent Office, 2019.
2. VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran, ZAPLOTNIK, Rok. Device for high-frequency gas plasma excitation: DE 112012000015 (B4), granted 2016-04-21. Munchen: Deutsches Patent Office, 2016.
3. JUNKAR, Ita, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ŠTUKELJ, Roman, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran. Method for treatment of tools and tools used for isolation of microvesicles: European patent EP 3 185 921 B1, granted 2019-09-04. München: European Patent Office, 2019.
4. LEHOCKÝ, Marián, STLOUKAL, Petr, SEDLARIK, Vladimír, HUMPOLÍČEK, Petr, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor. Device and method for producing UV radiation : patent EP3168860. München: European Patent Office, granted 19. dec. 2018.
5. VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran. Method and device for measuring ultrahigh vacuum: patent US 7800376 (B2), granted 21 Sept. 2010.