Učni načrt predmeta

Predmet:
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo
Course:
Project: Individual Research/Project Work
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, 2. stopnja / 2 3
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, 2nd cycle / 2 3
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-880
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 570 20

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
mentor
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Študent v sodelovanju z mentorjem pripravi poročilo na obrazcu Poročilo o individualnem raziskovalnem delu, ki se nahaja med gradivi. V poročilu opiše raziskovalne probleme, s katerimi se je v tem obdobju ukvarjal, dosežene rezultate in morebitne publikacije. Oriše tudi smernice za nadaljnje delo. Poročilo pregleda in odobri mentor. Poročilo se odda v tajništvo MPŠ v pisni in elektronski obliki na info@mps.si.
100 %
Candidates, in collaboration with their supervisors, shall also prepare a report. The form for the report is available at Materials. In the report they describe their professional or research problems, important results and possible publications in the reporting period as well as the direction for future work. The report is examined and approved by the supervisor. Each report is submitted to IPS Secretariat in written and electronic form to info@mps.si.
Pogoj: Opravljen Seminar II.
Condition: Completed Seminar II.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Predmet vodijo mentorji, ki so uveljavljeni visokošolski učitelji ali raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja mladim raziskovalcem. / The supervisor is an established university teacher or senior researcher who fulfills criteria for supervision of young researchers.
2.
3.
4.
5.