Učni načrt predmeta

Predmet:
Obnovljivi viri energije
Course:
Renewable Energy Sources
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-881
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Peter Novak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Novak P.: 2015, Sustainable Energy System without GHG Emissions for Cities and Countries, Energy and Buildings, 98 27-33.
2. Novak P.: 2017, Exergy as Measure for Sustainability of Energy System, Int. J. Earth Environ Sci., 2.
3. Novak P.: 2017, Sustainable Transactive Renewable Energy System, KGH, Belgrade.
4. Novak, Peter: 2007, Slovenia - Low carbon society, why not? Presentation to the Member of the Globe, Slovenia and Slovenian Section Club of Rome.
5. Novak Peter, 2007; Big sun – Solar electricity for North Africa, CD, International Congress Nicosia, Cyprus (Turkish).