Učni načrt predmeta

Predmet:
Keramični materiali
Course:
Ceramic Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-883
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Andraž Kocjan
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
50
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BUČEVAC, Dušan, KOSMAČ, Tomaž, KOCJAN, Andraž. The influence of yttrium-segregation-dependent phase partitioni ng and residual stresses on the aging and fractur e behaviour of 3Y-TZP ceramics. Acta biomaterialia, ISSN 1742-7061, [in press] 2017, 38 str., doi: 10.1016/j.actbio.2017.08.014. [COBISS.SI-ID 30688295]
2. COTIČ, Jasna, JEVNIKAR, Peter, KOCJAN, Andraž. Ageing kinetics and strength of airborne-particle abraded 3Y-TZP ceramics. Dental materials, ISSN 0109-5641. [Print ed.], 2017, vol. 33, iss. 7, str. 847-856, doi: 10.1016/j.dental.2017.04.014. [COBISS.SI-ID 33233881]
3. KOCJAN, Andraž, KONEGGER, Thomas, DAKSKOBLER, Aleš. Hierarchical macroporous-mesoporous γ-alumina monolithic green bodies with high strength. Journal of Materials Science, ISSN 0022-2461, 2017, vol. 52, no. 19, str. 11168-11178, doi: 10.1007/s10853-017-0894-z. [COBISS.SI-ID 30266151]
4. KOCJAN, Andraž, LOGAR, Manca, SHEN, Zhijian. The agglomeration, coalescence and sliding of nanoparticles, leading to the rapid sintering of zirconia nanoceramics. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2017, vol. 7, str. 2541-1- 2541-8, doi: 10.1038/s41598-017-02760-7. [COBISS.SI-ID 30524455]
5. SHEN, Zhijian, LIU, Leifeng, XU, Xiqing, ZHAO, Jing, ERIKSSON, Mirva, ZHONG, Yuan, ADOLFSSON, Erik, LIU, Yihong, KOCJAN, Andraž. Fractography of self-glazed zirconia with improved reliability. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], [in press] 2017, 7 str., doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.03.008. [COBISS.SI-ID 30338087]