Učni načrt predmeta

Predmet:
Kozmos v kapljici tekočega kristala
Course:
Universe in a Droplet of Liquid Crystal
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-884
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Samo Kralj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral examination
Naloge ali projekt
50 %
Coursework or project
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KURIOZ, Pavlo, KRALJ, Marko, MURRAY, Bryce S., ROSENBLATT, Charles, KRALJ, Samo. Nematic topological defects positionally controlled by geometry and external fields. Beilstein journal of nanotechnology, 2018, vol. 9, str. 109-118, https://www.beilsteinjournals. org/bjnano/content/pdf/2190-4286-9-13.pdf, doi: 10.3762/bjnano.9.13.
2. KRALJ, Samo, MESAREC, Luka, KURIOZ, Pavlo, RZOSKA, Sylwester, IGLIČ, Aleš. Topological defects : from simplicity to complexity. Global journal of science frontier research, 2017, vol. 17, no. 3-A, str. 23- 43. https://journalofscience.org/index.php/GJSFR/article/view/2052/1913.
3. HARKAI, Saša, AMBROŽIČ, Milan, KRALJ, Samo. Impact of diffusion limited aggregates of impurities on nematic ordering. Physica. A, Statistical mechanics and its applications, 2017, vol. 467, str. 249-256, doi: 10.1016/j.physa.2016.10.001.
4. KRALJ, Samo, MURRAY, Bryce S., ROSENBLATT, Charles. Decomposition of strongly charged topological defects. Physical review. E, 2017, vol. 95, iss. 4, str. 042702-1-042702-9, doi: 10.1103/PhysRevE.95.042702.
5. MESAREC, Luka, GÓŹDŹ, Wojciech, IGLIČ, Aleš, KRALJ, Samo. Effective topological charge cancelation mechanism. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2016, vol. 6, art. no. 27117, str. 1-9, http://www.nature.com/articles/srep27117, doi: 10.1038/srep27117.