Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredne eksperimentalne metode v biofiziki
Course:
Advanced Experimental Methods in Biophysics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-886
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
dr. Zoran Arsov
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustna predstavitev
25 %
Oral presentation
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ARSOV, Zoran, URBANČIČ, Iztok, ŠTRANCAR, Janez. Aggregation-induced emission spectral shift as a measure of local concentration of a pH-activatable rhodamine-based smart probe. Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc., 2018, vol. 190, str. 486-493.
2. ARSOV, Zoran, ŠVAJGER, Urban, MRAVLJAK, Janez, PAJK, Stane, KOTAR, Anita, URBANČIČ, Iztok, ŠTRANCAR, Janez, ANDERLUH, Marko. Internalization and accumulation in dendritic cells of a small pH-activatable glycomimetic fluorescent probe as revealed by spectral detection. ChemBioChem, 2015, vol. 16, no. 18, str. 2660-2667.
3. ARSOV, Zoran. Long-range lipid-water interaction as observed by ATR-FTIR spectroscopy. Subcell. Biochem., 2015, vol. 71, str. 127-159.
4. URBANČIČ, Iztok, ARSOV, Zoran, LJUBETIČ, Ajasja, BIGLINO, Daniele, ŠTRANCAR, Janez. Bleachingcorrected fluorescence microspectroscopy with nanometer peak position resolution. Opt. Express, 2013, vol. 21, no. 21, str. 25291-25306.
5. ARSOV, Zoran, URBANČIČ, Iztok, GARVAS, Maja, BIGLINO, Daniele, LJUBETIČ, Ajasja, KOKLIČ, Tilen, ŠTRANCAR, Janez. Fluorescence microspectroscopy as a tool to study mechanism of nanoparticles delivery into living cancer cells. Biomed. Opt. Express, 2011, vol. 2, no. 8, str. 2083-2095.