Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Course:
Advanced Topics in Nanosciences and Nanotechnologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and nanotechnologijes, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-887
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Boštjan Zalar
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Uroš Cvelbar , prof. dr. Goran Dražić , prof. dr. Janez Kovač , prof. dr. Zdravko Kutnjak , prof. dr. Barbara Malič , doc. dr. Mojca Otoničar , prof. dr. Maja Remškar , izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer , izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek , prof. dr. Miran Čeh
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena izobrazba druge stopnje ali univerzitetna izobrazba s področja naravoslovja ali tehnologije ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed masters level education or equivalent university education from natural sciences or technology or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet predstavlja napredne teme v nanoznanostih in nanotehnologijah, predvsem na področjih:

Fizika materialov
- večkomponentini materiali, trdne raztopine, kompoziti, fazna separacija
- mezoskopske elektronske strukture
- kolektivni pojavi v končnih sistemih
- fizika nanomaterialov: nanocevčice, kvantne pike, tanke plasti, nanomagnete, fulereni

Kemija materialov
- kristalne strukture
- kristalne napake
- difuzija
- mikrostruktura
- fazni diagrami

Sinteza nanomaterialov
- 'od zgoraj-navzdol' in 'od spodaj navzgor'
- nanodelci, nanocevke, nanovlakna
- tanke plasti, plastne strukture
- nanostrukturni materiali

Mikroskopske metode
- uvod in izbrane teme iz mikroskopskih metod: SEM, TEM, STM, SPM, AFM

Bioznanosti, proteini in celična biologija

The course presents advanced topics in nanosciences and nanotechnologies, in particular:

Physics of materials
- multicomponent systems, solid solutions, composites, phase separation
- mesoscopic electronic structures
- collective phenomena in finite size systems
- physics of nanomaterials: nanotubes, quantum dots, thin layers, nanomagnets, fullerenes

Chemistry of materials
- crystal structures
- crystal defects
- diffusion
- microstructure
- phase diagrams

Synthesis of nanomaterials
-top-down and bottom-up approaches
-nanoparticles, nanotubes, naofibres
-thin films, patterned structures
-nanostructured materials

Microscopic methods
- introduction to and selected topics from microscopic methods: SEM, TEM, STM, SPM, AFM

Biosciences, proteins, and cell biology

Temeljna literatura in viri / Readings:

Temeljni študijski viri so objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature in Physical Review Letters, Nano Letters, Nature Nanotechnology, Nature Physics ter pregledni članki. / The main sources are review articles as wells as chosen articles in Science, Nature in Physical Review Letters, Nano Letters, Nature Nanotechnology, Nature Physics and similar journals.

Introductory texts:
C.Kittel, “Introduction to Solid State Physics”, 8th edition (Wiley 2005), particularly chapters on
nantotechnology and nanomaterials (18 and 19).
Nanomagnetism: Applications and Perspectives, Claude Fermon (Editor), Marcel Van de Voorde (Editor)
ISBN: 978-3-527-33985-3 (2017) or equivalent.
J. I. Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, Springer, 4th edition, 2017.
D. B. Williams, C. B. Carter, Transmission Electron Microscopy, Plenum Press, 2009.
Ludwig Reimer, Transmission Electrons Microscopy, Springer, 2008.
R. Wiesendanger, Scanning probe microscopy and spectroscopy, Methods and applications, Cambridge
University Press, Cambridge, 1994.
G. Cao, Nanostructures and Nanomaterials, Imperial College Press, London, 2004.
The Chemistry of Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, C. N. R. Rao, A. Müller (Eds.),
Wiley-VCH, 2004.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študenti spoznajo najnovejše dosežke v nanoznanosti in nanotehnologijah in se pripravijo za raziskovalno delo na tem področju.

Splošne kompetence:
- obvladanje raziskovalnih metod za obravnavo nanoznanosti in nanotehnologijah,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
- kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju)

Predmetnospecifične kompetence:
Predmet pripravlja študente za uporabo znanja s področja nanoznanosti in nanotehnologij pri samostojnem raziskovalnem delu.

Students will become acquainted with the latest advances in nanosciences and nanotechnologies, and prepare themselves for research work in this field.

General Competences:
- The student will master research methods in the physics of nanosciences and nanotechnologies
- The student will develop communications skills to present research achievement in the international environment
- Work in team (in international environment)

Course Specific Competences:
This course prepares students to apply knowledge of nanosciences and nanotechnologies for research work in this field.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Funkcionalno znanje področja skozi poglobljen študij izbranih primerov iz nanoznanosti in nanotehnologij, prirejenih raziskovalnemu programu študenta.

Študenti obvladajo najnovejše dosežke v nanoznanostih in nanotehnologijah.

Študenti se bodo seznanili tudi s primeri uporabe nanoznanosti v različnih nanotehnoloških aplikacijah.

A functional knowledge of the field, through in depth study of selected examples in nanosciences and nanotechnologies specially adapted to the research topic of the student.

Students will master the latest advances in nanosciences and nanotechnologies.

Students will also learn about a number of examples of the use of nanoscience phenomena leading to applications in nanotechnology.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, seminar, konzultacije, laboratorijsko delo, individualno voden študij.

Interactive lectures, seminar, consultations, laboratory work, individual guided studies.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. REŠETIČ, Andraž, MILAVEC, Jerneja, DOMENICI, Valentina, ZUPANČIČ, Blaž, BUBNOV, Alexej, ZALAR, Boštjan. Deuteron NMR investigation on orientational order parameter in polymer dispersed liquid crystal elastomers. PCCP. Physical chemistry chemical physics : incorporating Faraday transactions. 2020, 9 str. ISSN 1463-9084. DOI: 10.1039/d0cp04143b
2. REŠETIČ, Andraž, MILAVEC, Jerneja, BUBNOV, Alexej, POCIECHA, Damian, HAMPLOVÁ, Věra, GÓRECKA, Ewa, ZALAR, Boštjan, DOMENICI, Valentina. Article new liquid crystalline elastomeric films containing a smectic crosslinker : chemical and physical properties. Crystals. 2023, vol. 13, no. 1, str. 96-1-96-17. ISSN 2073-4352. DOI: 10.3390/cryst13010096
3. ANCORA, Donatella, MILAVEC, Jerneja, GRADIŠEK, Anton, CIFELLI, Mario, SEPE, Ana, APIH, Tomaž, ZALAR, Boštjan, DOMENICI, Valentina. Sensitivity of proton NMR relaxation and proton nmr diffusion measurements to olive oil adulterations with vegetable oils. Journal of agricultural and food chemistry. 2021, vol. 69, no. 41, str. 12081-12088. ISSN 0021-8561. DOI: 10.1021/acs.jafc.1c00914
4. UMEROVA, Saide, KUŠČER, Danjela, BOBNAR, Matej, DERETS, Nikita, ZALAR, Boštjan, REŠETIČ, Andraž. Shear flow-controlled shape memory of polymer resin dispersed liquid crystal elastomer microparticles. Materials & design. 2021, vol. 207, str. 109836-1-109836-9. ISSN 0264-1275. DOI: 10.1016/j.matdes.2021.109836
5. REŠETIČ, Andraž, MILAVEC, Jerneja, ZUPANČIČ, Blaž, DOMENICI, Valentina, ZALAR, Boštjan. Polymer-dispersed liquid crystal elastomers. Nature Communications, ISSN 2041-1723, 2016, vol. 7, str. 13140-1-13140-10.