Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Course:
Advanced Topics in Nanosciences and Nanotechnologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and nanotechnologijes, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-887
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Boštjan Zalar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. STOJCHEVSKA, Ljupka, VASKIVSKYI, Igor, MERTELJ, Tomaž, KUŠAR, Primož, SVETIN, Damjan, BRAZOVSKII, Serguei, MIHAILOVIĆ, Dragan. Ultrafast switching to a stable hidden quantum state in an electronic crystal. Science, ISSN 0036-8075, 2014, vol. 344, no. 6180, str. 177-180, doi: 10.1126/science.1241591.
2. NARYMBETOV, Bakhyt, OMERZU, Aleš, KABANOV, Viktor V., TOKUMOTO, Madoka, KOBAYASHI, Hayato, MIHAILOVIĆ, Dragan. Origin of ferromagnetic exchange interactions in a fullerene-organic compound. Nature, ISSN 0028-0836, 2000, vol. 407, str. 883-885.
3. YUSUPOV, Roman V., MERTELJ, Tomaž, KABANOV, Viktor V., BRAZOVSKII, Serguei, KUŠAR, Primož, CHU, Jiun-Haw, FISHER, Ian R., MIHAILOVIĆ, Dragan. Coherent dynamics of macroscopic electronic order through a symmetry breaking transition. Nature physics, ISSN 1745-2473, 2010, vol. 6, no. 9, str. 681-684.
4. REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, ŠKRABA, Zora, JESIH, Adolf, ČEH, Miran, DEMŠAR, Jure, SADELMANN, Pierre, LÉVY, Francis, MIHAILOVIĆ, Dragan. Self-assembly of subnanometer-diameter single-wall MoS[sub]2 nanotubes. Science, ISSN 0036-8075, 2001, vol. 292, str. 479-481.
5. REŠETIČ, Andraž, MILAVEC, Jerneja, ZUPANČIČ, Blaž, DOMENICI, Valentina, ZALAR, Boštjan. Polymer-dispersed liquid crystal elastomers. Nature Communications, ISSN 2041-1723, 2016, vol. 7, str. 13140-1-13140-10.