Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije
Course:
Introduction to Nanosciences and Nanotechnologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-889
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga, ki vsebuje zagovor reševanja izbranega primera
100 %
Seminar which inlcudes the case-study with defence
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ROJAC, Tadej, BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, SAKAMOTO, Naonori, URŠIČ, Hana, JANČAR, Boštjan, TAVČAR, Gašper, MAKAROVIČ, Maja, WALKER, Julian, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Domain-wall conduction in ferroelectric BiFeO3 controlled by accumulation of charged defects. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2017, vol. 16, no. 3, str. 322-327, doi: 10.1038/nmat4799. [COBISS.SI-ID 29936679]
2. MATAVŽ, Aleksander, MALIČ, Barbara, BOBNAR, Vid. Inkjet printing of metal-oxide-based electronic devices. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2017, vol. 122, no. 21, str. 214102-1-214102-6, doi: 10.1063/1.5000432. [COBISS.SI-ID 30978087]
3. POTTA THARA, Yasir-Beeran, BOBNAR, Vid, GORGIEVA, Selestina, GROHENS, Yves, THOMAS, Sabu, FINŠGAR, Matjaž, KOKOL, Vanja. Mechanically strong, flexible and thermally stable graphene oxide/nanocellulosic films with enhanced dielectric properties. RSC advances, ISSN 2046-2069, 2016, vol. 6, iss. 54, str. 49138-49149, doi: 10.1039/C6RA06744A. [COBISS.SI-ID 19525910]
4. IMANI, Roghayeh, DILLERT, Ralph, BAHNEMANN, Detlef W., PAZOKI, Meysam, APIH, Tomaž, KONONENKO, Veno, REPAR, Neža, KRALJ-IGLIČ, Veronika, BOSCHLOO, Gerrit, DROBNE, Damjana, EDVINSSON, Tomas, IGLIČ, Aleš. Multifunctional gadolinium-doped mesoporous TiO2 nanobeads ephotoluminescence, enhanced spin relaxation, and reactive oxygen species photogeneration, beneficial for cancer diagnosis and treatment. Small, ISSN 1613-6810, 2017, vol. 13, iss. 20, str. 1-11, doi: 10.1002/smll.201700349. [COBISS.SI-ID 30414375]
5. BENČAN, Andreja, OVEISI, Emad, HASHEMIZADEH, Sina, VEERAPANDIYAN, Vignaswaran K., HOSHINA, Takuya, ROJAC, Tadej, DELUCA, Marco, DRAŽIĆ, Goran, DAMJANOVIĆ, Dragan. Atomic scale symmetry and polar nanoclusters in the paraelectric phase of ferroelectric materials. Nature communications. 2021, vol. 12, no. 1, str. 3509-1-3509-9, DOI: 10.1038/s41467-021-23600-3. [COBISS.SI-ID 65810179]