Učni načrt predmeta

Predmet:
Dinamika tekočin
Course:
Fluid Dynamics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-890
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Vlado Malačič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. QUERIN, Stefano, COSOLI, Simone, GERIN, Riccardo, LAURENT, Célia, MALAČIČ, Vlado, PRISTOV, Neva, POULAIN, Pierre-Marie. Multi-platform, high-resolution study of a complex coastal system : the TOSCA experiment in the Gulf of Trieste. Journal of marine science and engineering. 2021, vol. 9, no. 5, str. 1-28. ISSN 2077-1312. https://www.mdpi.com/2077-1312/9/5/469, DOI: 10.3390/jmse9050469. [COBISS.SI-ID 61216003]
2. UMER, Borut, MALAČIČ, Vlado. Biexponential decrease of PAR in coastal waters (Northern Adriatic). Geofizika. 2022, vol. 39, no. 1, [121]-148 str., ilustr. ISSN 0352-3659. https://doi.org/10.15233/gfz.2022.39.2, DOI: 10.15233/gfz.2022.39.2. [COBISS.SI-ID 66707459]
3. GAČIĆ, Miroslav, URSELLA, Laura, KOVACEVIC, Vedrana, MENNA, Milena, MALAČIČ, Vlado, BENSI, Manuel, NEGRETTI, Maria Eletta, CARDIN, Vanessa, ORLIĆ, Mirko, SOMMERIA, Joel, VIANA BARRETO, Ricardo, VIBOUD, Samuel, VALRAN, Thomas, PETELIN, Boris, SIENA, Giuseppe, RUBINO, Angelo. Impact of dense-water flow over a sloping bottom on open-sea circulation : laboratory experiments and an Ionian Sea (Mediterranean) example. Ocean science. 2021, vol. 17, iss 4, str. 975-996, ilustr. ISSN 1812-0792. https://os.copernicus.org/articles/17/975/2021/. [COBISS.SI-ID 71721987], [JCR, SNIP]
4. MALAČIČ, Vlado, ŽAGAR, Nedjeljka. Seawater icicles of the Adriatic Sea. Bulletin of the American Meteorological Society. 2019, vol. 100, no. 6, str. 987-994. ISSN 0003-0007. http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0118.1, DOI: 10.1175/BAMS-D-18-0118.1.
5. MALAČIČ, Vlado. Wind direction measurements on moored coastal buoys. Journal of atmospheric and oceanic technology. 2019, vol. 36, no. 7, str. 1401-1418. ISSN 0739-0572. https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JTECH-D-18-0171.1, DOI: 10.1175/JTECH-D-18-0171.1. [COBISS.SI-ID 5076815]