Učni načrt predmeta

Predmet:
Fizikalna oceanografija obalnih voda
Course:
Physical Oceanography of Coastal Waters
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-891
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Vlado Malačič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. QUERIN, Stefano, BENSI, M., CARDIN, Vanessa, SOLIDORO, Cosimo, BACER, S., MARIOTTI, Laura, STEL, Fulvio, MALAČIČ, Vlado. Saw-tooth modulation of the deep-water thermohaline properties in the southern Adriatic Sea. Journal of geophysical research, ISSN 0148-0227, 2016, 121, 7, 4585-4600, doi: 10.1002/2015JC011522. [COBISS.SI-ID 3913039].
2. QUERIN, Stefano, COSOLI, Simone, GERIN, Riccardo, LAURENT, Célia, MALAČIČ, Vlado, PRISTOV, Neva, POULAIN, Pierre-Marie. Multi-platform, high-resolution study of a complex coastal system : the TOSCA experiment in the Gulf of Trieste. Journal of marine science and engineering. 2021, vol. 9, no. 5, str. 1-28. ISSN 2077-1312. https://www.mdpi.com/2077-1312/9/5/469, DOI: 10.3390/jmse9050469. [COBISS.SI-ID 61216003]
3. GAČIĆ, Miroslav, URSELLA, Laura, KOVACEVIC, Vedrana, MENNA, Milena, MALAČIČ, Vlado, BENSI, Manuel, NEGRETTI, Maria Eletta, CARDIN, Vanessa, ORLIĆ, Mirko, SOMMERIA, Joel, VIANA BARRETO, Ricardo, VIBOUD, Samuel, VALRAN, Thomas, PETELIN, Boris, SIENA, Giuseppe, RUBINO, Angelo. Impact of dense-water flow over a sloping bottom on open-sea circulation : laboratory experiments and an Ionian Sea (Mediterranean) example. Ocean science. 2021, vol. 17, iss 4, str. 975-996, ilustr. ISSN 1812-0792. https://os.copernicus.org/articles/17/975/2021/. [COBISS.SI-ID 71721987], [JCR, SNIP]
4. FALCIERI, Francesco Marcello, KANTHA, Lakshmi, BENETAZZO, Alvise, BERGAMASCO, Andrea, BONALDO, Davide, BARBARIOL, Francesco, MALAČIČ, Vlado, SCLAVO, Mauro, CARNIEL, Sandro. Turbulence observations in the Gulf of Trieste under moderate wind forcing and different water column stratification. Ocean Science, ISSN 1812-0784, 2016, 12, 433-449, doi: 10.5194/os-12-433-2016. [COBISS.SI-ID 3806543].
5. PETELIN, Boris, KONONENKO, Igor, MALAČIČ, Vlado, KUKAR, Matjaž. Dynamic fuzzy paths and cycles in multi-level directed graphs. Engineering applications of artificial intelligence, , 2014, 37, 194-206, doi: 10.1016/j.engappai.2014.09.012. [COBISS.SI-ID 3224655].