Učni načrt predmeta

Predmet:
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov
Course:
Interplay Between Crystal Structure and Material’s Sensing Properties
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-892
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar
Zagovor seminarske naloge
50 %
Defence of seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ROJAC, Tadej, BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, SAKAMOTO, Naonori, URŠIČ, Hana, JANČAR, Boštjan, TAVČAR, Gašper, MAKAROVIČ, Maja, WALKER, Julian, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Domain-wall conduction in ferroelectric BiFeO3 controlled by accumulation of charged defects. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2017, vol. 16, no. 3, str. 322-327, doi: 10.1038/nmat4799. [COBISS.SI-ID 29936679].
2. ROJAC, Tadej, URŠIČ, Hana, BENČAN, Andreja, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Mobile domain walls as a bridge between nanoscale conductivity and macroscopic electromechanical response. Advanced functional materials, ISSN 1616-301X, 2015, vol. 25, no. 14, str. 2099-2108, doi: 10.1002/adfm.201402963. [COBISS.SI-ID 28359975].
3. BENČAN, Andreja, OVEISI, Emad, HASHEMIZADEH, Sina, VEERAPANDIYAN, Vignaswaran K., HOSHINA, Takuya, ROJAC, Tadej, DELUCA, Marco, DRAŽIĆ, Goran, DAMJANOVIĆ, Dragan. Atomic scale symmetry and polar nanoclusters in the paraelectric phase of ferroelectric materials. Nature communications. 2021, vol. 12, no. 1, str. 3509-1-3509-9, DOI: 10.1038/s41467-021-23600-3. [COBISS.SI-ID 65810179]
4. WALKER, Julian, BRYANT, Peter, KURUSINGAL, Valsala, SORRELL, Charles C., KUŠČER, Danjela, DRAŽIĆ, Goran, BENČAN, Andreja, VALANOOR, Nagarajan, ROJAC, Tadej. Synthesis-phase-composition relationship and high electric-field-induced electromechanical behavior of samarium-modified BiFeO3 ceramic. Acta materialia, ISSN 1359-6454. [Print ed.], 2015, str. 149-159, doi: 10.1016/j.actamat.2014.09.058. [COBISS.SIID 28038439].
5. MILIĆEVIĆ, Bojana, ĐORĐEVIĆ, Vesna, VUKOVIĆ, Katarina, DRAŽIĆ, Goran, DRAMIĆANIN, Miroslav D. Effects of Li+co-doping on properties of Eu3+activated TiO2 anatase nanoparticles : Bojana Milićević ... [et al.]. Optical Materials, ISSN 0925-3467. [Print ed.], Oct. 2017, vol. 72, str. 316-322, ilustr., doi: 10.1016/j.optmat.2017.06.029. [COBISS.SI-ID 6193178].