Učni načrt predmeta

Predmet:
Senzorji in senzorske tehnologije
Course:
Sensors and Sensor Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-893
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Barbara Malič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. VOJISAVLJEVIĆ, Katarina, WICKER, Susanne, CAN, Inci, BENČAN, Andreja, BARSAN, Nicolae, MALIČ, Barbara. Nanocrystalline cobalt-oxide powders by solution-combustion synthesis and their application in chemical sensors. Advanced powder technology, ISSN 0921-8831. [Print ed.], 2017, vol. 28, no. 4, str. 1118-1128, doi: 10.1016/j.apt.2016.10.029. [COBISS.SI-ID 30119719].
2. FISHBAIN, Barak, ROBINSON, Johanna A., KOCMAN, David, HORVAT, Milena, et al. An evaluation tool kit of air quality micro-sensing units. Science of the total environment, 2017, 575, 639-648, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.061.
3. URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, PRAH, Uroš, ROJAC, Tadej, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, DRNOVŠEK, Silvo, BRADEŠKO, Andraž, MIRJANIĆ, Anja, VRABELJ, Marko, MALIČ, Barbara. High radiation tolerance of electrocaloric (1−x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3−xPbTiO3. Journal of the European ceramic society. [Print ed.]. 2022, vol. 42, iss. 13, str. 5575-5583, ilustr. ISSN 0955-2219. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2022.05.051
4. KONSAGO, Sabi William, ŽIBERNA, Katarina, KMET, Brigita, BENČAN, Andreja, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MALIČ, Barbara. Chemical solution deposition of barium titanate thin films with ethylene glycol as solvent for barium acetate. Molecules. 2022, vol. 27, no. 12, str. 3753-1-3753-17. ISSN 1420-3049. DOI: 10.3390/molecules27123753
5. URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, VRABELJ, Marko, OTONIČAR, Mojca, FULANOVIĆ, Lovro, ROŽIČ, Brigita, KUTNJAK, Zdravko, BOBNAR, Vid, MALIČ, Barbara. Influence of synthesis-related microstructural features on the electrocaloric effect for 0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3−0.1PbTiO3 ceramics. Crystals. 2021, vol. 11, str. 372-1-372-12. ISSN 2073-4352. DOI: 10.3390/cryst11040372