Učni načrt predmeta

Predmet:
Procesiranje in nanomagnetizem kompleksnih intermetalnih zlitin
Course:
Processing and Nanomagnetism of Complex Intermetallic Alloys
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-896
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Spomenka Kobe
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene/ English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KORENT, Matic, TANG, Xin, SEPEHRI-AMIN, H., HIOKI, K., ŽAGAR, Kristina, KOBE, Spomenka, OHKUBO, T., HONO, K. Significant coercivity enhancement of hot-deformed bulk magnets by two-step diffusion process using a minimal amount of Dy. Scripta materialia, ISSN 1359-6462, 2021, vol. 205, str. 114207-1-114207-5, doi: 10.1016/j.scriptamat.2021.114207
2. KOBE, Spomenka, ŽAGAR, Kristina, PODMILJŠAK, Benjamin, ŠTURM, Sašo, BURKHARDT, Carlo. New sustainable processing of RE-based magnetic materials (Invited talk). V: REPM 2021, The 26th International Workshop on Rare Earth and Future Permanent Magnets and their Applications (REPM2021) : virtual meeting, June 7-10, 2021. https://sites.udel.edu/repm2021/.
3. BURKHARDT, Carlo, LEHMANN, Antje, PODMILJŠAK, Benjamin, KOBE, Spomenka. A systematic classification and labelling approach to support a circular economy ecosystem for NdFeB-type magnet. Journal of materials science and engineering. B., ISSN 2161-6221, 2020, vol. 10, no. 7/8, str. 125-133, doi: 10.17265/2161-6221/2020.7-8.001.
4. . SONNLEITNER, Klaus, HUBER, Christian, TELIBAN, Iulian, KOBE, Spomenka, SAJE, Boris, KAGERBAUER, Daniel, REISSNER, Michael, LENGAUER, Christian L., GROENEFELD, Martin, SUESS, Dieter. 3D printing of polymer-bonded anisotropic magnets in an external magnetic field and by a modified production process. Applied physics letters, ISSN 0003-6951. [Print ed.], 2020, vol. 116, no. 9, str. 092403-1-092403-8, doi: 10.1063/1.5142692
5. KOBE, Spomenka. RE-based magnetic materials for e-mobility : keynote speach. V: Proceedings of 2nd Advanced Materials Science World Congress, 2021, June 14-15, str. 43.