Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar II
Course:
Seminar II
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 2 4
Ecotechnologies, 3rd cycle / 2 4
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-897
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 840 30

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga (osnutek članka s področja doktorske disertacije)
70
Seminar (draft paper on the topic of the doctoral dissertation)
Ustna predstavitev in zagovor seminarske naloge
30
Oral presentation and defense of the seminar work
Seminar II študent opravi tako, da pred komisijo treh profesorjev predstavi svoje raziskovalno delo na doktorskem študiju. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Komisija je praviloma enaka komisiji za oceno teme disertacije. Po opravljenem Seminarju II odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II, izpitno prijavnico za Seminar II, seminarsko nalogo (osnutek članka s področja doktorske disertacije) ter natisnjene prosojnice seminarja.
Seminar II assessment is based on the presentation of the student's doctoral project in front of a committee of three IPS professors. The student and the supervisor jointly set the date and time of the seminar. At least one week before the presentation, the student shall communicate the date, time, room and title of the seminar to info@mps.si. The commission is usually the same as commission for the evaluation of the topic of the dissertation. After presenting Seminar II, the student must submit to the IPS Secretariat the filled out and signed minutes of Seminar II, Seminar II exam application, printed seminar work (draft paper on the topic of the doctoral dissertation), as well as printout of slides presented at the seminar.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŽIVKOVIĆ, Igor, FAJON, Vesna, KOTNIK, Jože, SHLYAPNIKOV, Yaroslav, OBU, Kristina, BEGU, Ermira, HORVAT, Milena, Relations between mercury fractions and microbial community components in seawater under the presence and absence of probable phosphorus limitation conditions. Journal of Environmental Sciences(China), ISSN 1001-0742, [in press] 2018, 18 str., doi: 10.1016/j.jes.2018.03.012.
2. KOBAL, Alfred Bogomir, SNOJ TRATNIK, Janja, MAZEJ, Darja, FAJON, Vesna, GIBIČAR, Darija, MIKLAVČIČ VIŠNJEVEC, Ana, KOCMAN, David, KOTNIK, Jože, SEŠEK-BRIŠKI, Alenka, OSREDKAR, Joško, KRSNIK, Mladen, PREZELJ, Marija, KNAP, Črt, KRIŽAJ, Bojana, LIANG, Lian, HORVAT, Milena. Exposure to mercury in susceptible population groups living in the former mercury mining town of Idrija, Slovenia. Environmental research : multidisciplinary journal of environmental sciences, ecology, and public health, ISSN 0013-9351, Jan. 2017, vol. 152, str. 434-445, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935116302729, doi: 10.1016/j.envres.2016.06.037.
3. BRATKIČ, Arne, KORON, Neža, RIBEIRO GUEVARA, Sergio, FAGANELI, Jadran, HORVAT, Milena. Seasonal variation of mercury methylation potential in pristine coastal marine sediment from the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). Geomicrobiology journal, ISSN 0149-0451, 2017, vol. 34, no. 7, str. 587-595.
4. HINES, Mark E., COVELLI, Stefano, FAGANELI, Jadran, HORVAT, Milena. Controls on microbial mercury transformations in contaminated sediments downstream of the Idrija mercury mine (West Slovenia) to the Gulf of Trieste (northern Adriatic). Journal of soils and sediments : protection, risk assessment and remediation, ISSN 1439-0108, 2017, vol. 17, iss. 7, str. 1961-1971. http://dx.doi.org/10.1007/s11368-016-1616-x, doi: 10.1007/s11368-016-1616-x
5. FISHBAIN, Barak, ROBINSON, Johanna A., KOCMAN, David, HORVAT, Milena, et al. An evaluation tool kit of air quality micro-sensing units. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 575, str. 639-648, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.061.