Učni načrt predmeta

Predmet:
Meroslovje v senzorskih tehnologijah
Course:
Metrology in Sensor Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-900
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30 %
Seminar
Ustni izpit
30 %
Oral examination
Zagovor projekta - reševanje primera
40 %
Presentation of the project - solving the case
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KROM DE, Iris, ŽIVKOVIĆ, Igor, GAČNIK, Jan, FAJON, Vesna, KOTNIK, Jože, HORVAT, Milena, et al. Comparability of calibration strategies for measuring mercury concentrations in gas emission sources and the atmosphere. Atmospheric measurement techniques. 2021, vol. 14, no. 3, str. 2317-2326. ISSN 1867-1381. DOI: 10.5194/amt-2020-314.
2. RADEJ, Blaž, DRNOVŠEK, Janko, BEGEŠ, Gaber. An overview and evaluation of quality-improvement methods from the manufacturing and supply-chain perspective. Advances in production engineering & management, ISSN 1854-6250, Dec. 2017, vol. 12, no. 4, str. 388-400, ilustr. http://apem-journal.org/Archives/2017/APEM12-4_388-400.pdf, doi: 10.14743/apem2017.4.266.
3. GAČNIK, Jan, ŽIVKOVIĆ, Igor, RIBEIRO GUEVARA, Sergio, KOTNIK, Jože, BERISHA, Sabina, NAIR, Sreekanth Vijayakumaran, JUROV, Andrea, CVELBAR, Uroš, HORVAT, Milena. Calibration approach for gaseous oxidized mercury based on nonthermal plasma oxidation of elemental mercury. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2022, vol. 94, iss. 23, str. 8234-8240, ilustr. ISSN 0003-2700. DOI: 10.1021/acs.analchem.2c00260.
4. HEATH, Ester, ČESEN, Marjeta, ŠČANČAR, Janez, NOVAKOVIĆ, Srdjan, MISLEJ, Vesna, STRAŽAR, Marjetka, KOSJEK, Tina, et al. First inter-laboratory comparison exercise for the determination of anticancer drugs in aqueous samples. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344. [Print ed.], 2016, vol. 23, no. 15, str. 14692-14704, doi: 10.1007/s11356-015-4982-9.
5. MILAVEC, Mojca, CLEVELAND, Megan, BAE, Young-Kyung, WIELGOSZ, Robert I., VONSKY, Maxim, HUGGETT, Jim F. Metrological framework to support accurate, reliable, and reproducible nucleic acid measurements. Analytical and bioanalytical chemistry. [Online ed.]. 2021, vol. 413, iss. 27, str. 1-16, ilustr. ISSN 1618-2650. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00216-021-03712-x, DOI: 10.1007/s00216-021-03712-x.