Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar II
Course:
Seminar II
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 2 4
Sensor Technologies, 3rd cycle / 2 4
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-901
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 840 30

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marina Dermastia
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Barbara Malič , prof. dr. Aleksander Zidanšek
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje.

Completed second-cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter prepoznavanja aktualnih znanstveno raziskovalnih problemov, sodobnih metod raziskovanja, najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega znanja na področju senzorskih tehnologij. Študenti se bodo soočili tudi z izzivi izdelave pisnega pregleda obravnavanih vsebin v obliki osnutka članka in osnutka teme disertacije ter s posredovanjem ugotovitev v obliki neposrednega ustnega komuniciranja.

Students will develop the ability to follow and identify current scientific research problems, modern methods of research, the latest results and the use of the state-of-the -art knowledge in the field of sensor technologies. Students will also face with the challenges of writing a written review of the selected topics as a draft paper and a draft topic of the dissertation as well as by sharing of their findings with oral seminar presentation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Znanstvena literatura s področja raziskovalnega dela študenta. / Scientific literature from the field of the
student’s own research.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmet nadgrajuje pridobljeno znanje pri predmetu Seminar I, cilj predmeta je pripraviti pisno celostno predstavitev svojih raziskovalnih rezultatov v obliki osnutka članka in osnutka teme disertacije ter posredovanje navedenega v obliki ustne predstavitve.

This course upgrades the knowledge received at Seminar I, its aim is to prepare a written comprehensive presentation of the research results as a draft paper and a draft topic of doctoral dissertation. An important goal is also the ability to present their findings in the form of oral presentation.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Priprava osnutka članka in osnutka teme disertacije, ustna predstavitev ter suverena komunikacija o obravnavanih vsebinah.

Preparation of a draft paper and a draft topic of doctoral dissertation as well as oral presentation and sovereign communication about the discussed topics.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Seminar, konzultacije, druge metode.

Seminar, consultations, other methods.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga (osnutek članka s področja doktorske disertacije)
70 %
Seminar (draft paper on the topic of the doctoral dissertation)
Ustna predstavitev in zagovor seminarske naloge
30 %
Oral presentation and defense of the seminar work
Seminar II študent opravi tako, da pred komisijo treh profesorjev predstavi svoje raziskovalno delo na doktorskem študiju. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Komisija je praviloma enaka komisiji za oceno teme disertacije. Po opravljenem Seminarju II odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II, izpitno prijavnico za Seminar II, seminarsko nalogo (osnutek članka s področja doktorske disertacije) ter natisnjene prosojnice seminarja.
Seminar II assessment is based on the presentation of the student's doctoral project in front of a committee of three IPS professors. The student and the supervisor jointly set the date and time of the seminar. At least one week before the presentation, the student shall communicate the date, time, room and title of the seminar to info@mps.si. The commission is usually the same as commission for the evaluation of the topic of the dissertation. After presenting Seminar II, the student must submit to the IPS Secretariat the filled out and signed minutes of Seminar II, Seminar II exam application, printed seminar work (draft paper on the topic of the doctoral dissertation), as well as printout of slides presented at the seminar.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MEHLE, Nataša, KAVČIČ, Sanda, MERMAL, Sara, VIDMAR, Sara, POMPE NOVAK, Maruša, RIEDLE-BAUER, Monika, BRADER, Günter, KLADNIK, Aleš, DERMASTIA, Marina. Geographical and temporal diversity of ‘Candidatus Phytoplasma solani' in wine-growing regions in Slovenia and Austria. Frontiers in plant science. Mai 2022, vol. 13, str. 1-12, ilustr. ISSN 1664-462X. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.889675, DOI: 10.3389/fpls.2022.889675
2. KOCJAN, Domen, DOLENC KOCE, Jasna, ETL, Florian, DERMASTIA, Marina. Genome size of life forms of Araceae : a new piece in the C-value puzzle. Plants. 27 Jan. 2022, vol. 11, iss. 3, str. 1-24, ilustr. ISSN 2223-7747. https://www.mdpi.com/2223-7747/11/3/334, DOI: 10.3390/plants11030334
3. DERMASTIA, Marina, ŠKRLJ, Blaž, STRAH, Rebeka, ANŽIČ, Barbara, TOMAŽ, Špela, KRIŽNIK, Maja, SCHÖNHUBER, Christina, RIEDLE-BAUER, Monika, RAMŠAK, Živa, PETEK, Marko, KLADNIK, Aleš, LAVRAČ, Nada, GRUDEN, Kristina, ROITSCH, Thomas, BRADER, Günter, POMPE NOVAK, Maruša. Differential response of grapevine to Infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ in early and late growing season through complex regulation of mRNA and small RNA transcriptomes. International journal of molecular sciences. 1 Apr. 2021, vol. 22, no. 7, str. 3531-1-3531-28. ISSN 1661-6596. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3531
4. ŠKRLJ, Blaž, POMPE NOVAK, Maruša, BRADER, Günter, ANŽIČ, Barbara, RAMŠAK, Živa, GRUDEN, Kristina, KRALJ, Jan, KLADNIK, Aleš, LAVRAČ, Nada, ROITSCH, Thomas, DERMASTIA, Marina. New cross-talks between pathways involved in grapevine infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ revealed by temporal network modelling. Plants. Apr. 2021, vol. 10, iss. 4, str. 646-1- 646-18, ilustr. ISSN 2223-7747. https://www.mdpi.com/2223-7747/10/4/646, DOI: 10.3390/plants10040646
5. KOGEJ, Zala, DERMASTIA, Marina, MEHLE, Nataša. Development and validation of a new TaqMan real-time PCR for detection of 'Candidatus phytoplasma pruni'. Pathogens. 7 Aug. 2020, vol. 9, iss. 8, str. 1-13, ilustr. ISSN 2076-0817. https://www.mdpi.com/2076-0817/9/8/642, DOI: 10.3390/pathogens9080642