Učni načrt predmeta

Predmet:
Sodobni nanostrukturirani kovinski materiali
Course:
Advanced Nanostructured Metallic Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-818
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 21 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Monika Jenko
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JENKO, Monika, GODEC, Matjaž, KOCIJAN, Aleksandra, RUDOLF, Rebeka, DOLINAR, Drago, OVSENIK, Maja, GORENŠEK, Matevž, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran. A new route to biocompatible Nitinol based on a rapid treatment with H 2 / O 2 gaseous plasma. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], April 2019, vol. 473, str. 976-984, doi: 10.1016/j.apsusc.2018.12.140. [COBISS.SI-ID 21981974],
2. PUKŠIČ, Nuša, JENKO, Monika, GODEC, Matjaž, MCGUINESS, Paul J. A comparison of the uniaxial deformation of copper and nickel (1 1 19) surfaces: a molecular dynamics study. Scientific reports, ISSN 2045-2322, Feb. 2017, vol. 7, str. 1-7, ilustr. http://www.nature.com/articles/srep42234?WT.feed_name=subjects_physics, doi: 10.1038/srep42234. [COBISS.SI-ID 1283498].
3. JENKO, Monika, GORENŠEK, Matevž, GODEC, Matjaž, HODNIK, Maxinne, ŠETINA, Barbara, DONIK, Črtomir, GRANT, John T., DOLINAR, Drago. Surface chemistry and microstructure of metallic biomaterials for hip and knee endoprostheses. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Avg. 2017, vol. 427, str. 584-593, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217323206, doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.007. [COBISS.SI-ID 1331882]
4. AVSEC, Klemen, JENKO, Monika, CONRADI, Marjetka, KOCIJAN, Aleksandra, VESEL, Alenka, KOVAČ, Janez, GODEC, Matjaž, BELIČ, Igor, ŠETINA, Barbara, DONIK, Črtomir, GORENŠEK, Matevž, KOCJANČIČ, Boštjan, DOLINAR, Drago. Surface properties of retrieved cementless femoral hip endoprostheses produced from a Ti6Al7Nb alloy. Coatings, ISSN 2079-6412, December 2019, vol. 9, iss. 12, str., ilustr. https://www.mdpi.com/2079-6412/9/12/868, doi: 10.3390/coatings9120868. [COBISS.SI-ID 1529258]
5. JUAN, J., ORAZI, V., SANDOVAL, M., BECHTHOLD, P., HERNÁNDEZ-LAGUNA, A., SAINZ-DÍAZ, C. I., GONZALES, E. A., JENKO, Monika, JASEN, P. V. DTF study of Ni segregation at B2-NiTi(110)/rutile-TiO2(110) interface. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Sept. 2019, vol. 489, str. 287-296, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433219316575. [COBISS.SI-ID 1487786]