Učni načrt predmeta

Predmet:
Umetna inteligenca in znanost
Course:
Artificial Intelligence for Science
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
3. stopnja skupni predmet 1 1
3rd cycle Common course 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-906
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
20 10 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Sašo Džeroski
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50
Oral Exam
Seminarska naloga
25
Seminar Work
Ustni zagovor seminarske naloge
25
Oral Defense of the Seminar Work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Simidjievski, N., Tanevski J., Ženko B., Levnajić Z., Todorovski L., Džeroski S. (2018). Decoupling approximation robustly reconstructs directed dynamical networks, New Journal of Physics, 20:113003
2. Kuzmanovski, V., Todorovski, L., Džeroski, S. (2018). Extensive evaluation of the generalized relevance network approach to inferring gene regulatory networks. GigaScience, 7(11):giy118
3. ROY, Bijit, STEPIŠNIK, Tomaž, VENS, Celine, DŽEROSKI, Sašo. Survival analysis with semi-supervised predictive clustering trees. Computers in Biology and Medicine. [Print ed.]. 2022, vol. 141, str. 105001-1-105001-19. ISSN 0010-4825. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2021.105001
4. BRESKVAR, Martin, DŽEROSKI, Sašo. Multi-target regression rules with random output selections. IEEE access. 2021, vol. 9, str. 10509-10522. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3051185
5. BRENCE, Jure, TODOROVSKI, Ljupčo, DŽEROSKI, Sašo. Probabilistic grammars for equation discovery. Knowledge-based systems. [Print ed.]. 2021, vol. 224, str. 107077-1-107077-12. ISSN 0950-7051. DOI: 10.1016/j.knosys.2021.107077