Učni načrt predmeta

Predmet:
Strategije nadzora radioaktivnosti v okolju z oceno vplivov
Course:
Strategies of Environmental Radioactivity Monitoring with the Dose Assessment
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-907
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Benjamin Zorko
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Angleščina / English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50
Oral Exam
Seminarska naloga (Zagovor seminarske naloge, pri katerem se dokaže osvojitev (razumevanje) študijskega gradiva na primeru)
50
Seminar work (Defence of the seminar work where the student demonstrate achievements (understanding) of the study programme based on case study)
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. B. Zorko et al., Ovrednotenje meritev radioaktivnosti v reki Savi, pitni vodi, padavinah, zraku, zemlji in hrani v okolici NEK in po Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", ISBN 978-961-264-227-3, 2022
2. B. Zorko, M. Korun, J. C. M. Canadas, V. Nicoulaud Gouin, P. Chyly, A. M. Blixt Buhr, C. Lager, K. Aquilonius and P. Krajewski, Systematic influences of gamma-ray spectrometry data near the decision treshold for radioactivity measurements in the environment, Journal of Environmental Radioactivity, 158159 (2016) 119128
3. AJTIĆ, Jelena, ZORKO, Benjamin, NEČEMER, Marijan, SARVAN, Darko, RAJAČIĆ, Milica, KRNETA NIKOLIĆ, Jelena, TODOROVIĆ, Dragana, DJURDJEVIĆ, Vladimir, VODENIK, Branko, GLAVIČ-CINDRO, Denis, KOŽAR LOGAR, Jasmina. Characteristics of radioactivity in the surface air along the 45°N zonal belt in South-Eastern Europe. International journal of environmental science and technology, ISSN 1735-1472, 2021, 12 str., ilustr., doi: 10.1007/s13762-021-03814-0.
4. ZORKO, Benjamin, KORUN, Matjaž, ČRNIČ, Boštjan, VODENIK, Branko, GOBEC, Sandi. Influence of solar activity on ambient dose equivalent H*(10) measured with thermoluminescent dosimeters in Slovenia. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254. [Print ed.], 2021, vol. 72, str. 23-28, doi: 10.2478/aiht-2021-72-3475.
5. HAZOU, Eyakifama, ZORKO, Benjamin, MIKESOKPO DZAGLI, Milohum, MANAKRIHÈA HALIBA, Essolakina, GUEMBOU, Shouop Cebastien Joel, NDONTCHUENG, Moyo Maurice, TCHAKPELE, Komi Paalamwé. Transfer from soil to grass and statistical analysis of naturally occurring radionuclides in soil from phosphate mining and processing sites in Maritime Region of Togo. Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2021, vol. 80, no. 18, str. 626-1-626-12, doi: 10.1007/s12665-021-09931-w.