Učni načrt predmeta

Predmet:
Obdelave materialov
Course:
Processing of Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 2nd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-914
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Uroš Cvelbar
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Martina Modic , doc. dr. Janez Zavašnik
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed first-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Pregled procesnih plazem
- Nizkotlačne in atmosferske plazme
- Uporaba plazem v industrijskih procesih za obdelavo materialov
- Plazemska aktivacija površin
- Selektivno plazemsko jedkanje materialov
- Nano-strukturiranje površin
- Osnove plazemske nanoznanosti
- Uporaba reaktivne plazme v procesih
- Uporaba plazemskih metod in procesnih tehnik
- Osnovne interakcije na meji plazma-površina
- Nastanek 1D, 2D ali 3D nanostruktur ter vloga plazemskih delcev kot osnovnih gradnikov
- Plazemska sinteza (nano)materialov
- Hladno upepeljevanje
- Razgradnja toksičnih materialov
- Dekontaminacija površin
- Nanosi nanomaterialov na površine
- Študije primerov uporabe (Polimerni kompoziti in tehnologije za njihovo obdelavo, ipd.)

- Overview of processing plasmas
- Low-pressure versus atmospheric pressure plasmas
- Application of plasmas into industrial processes for material treatment
- Plasma surface activation
- Selective etching of materials
- Nanostructuring surfaces
- Fundamentals of plasma nanoscience
- Use of reactive plasma in processes
- Use of plasma methods and process techniques
- Basic interactions at the plasma-surface interface
- Formation of 1D, 2D or 3D nanostructures and the role of plasma particles as basic building blocks
- Plasma synthesis of (nano)materials
- Cold ashing
- Degradation of toxic materials
- Decontamination of surfaces
- Depositions of nanomaterials
- Case studies (Polymer composites and technologies for their treatments)

Temeljna literatura in viri / Readings:

F.F. Chen, J.P. Chang: Lecture Notes on Principles of Plasma Processing, Springer, 2013.
M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg: Principles of Plasma Discharges and Material Processing, John Wiley and Sons, 2005.
M. Sankaran (ed): Plasma Processing of Nanomaterials, CRC, 2011.
H. Rauscher, M. Perucca, G. Buyle (ed): Plasma Technologies for Hyperfunctional Surfaces: Food, Biomedical and Textile Applications, Wiley-VCH, 2010.
J. Friedrich: The Plasma Chemistry of Polymer Surfaces: Advanced Techniques for Surface Design, Wiley, 2012.
K. Ostrikov, “Plasma Nanoscience: Basic Concepts and Applications of Deterministic Nanofabrication”, 2008, Wiley, ISBN: 978-3-527-40740-8.
M. Keidar, I. Beilis, “Plasma Engineering – Applications from Aerospace to Bio and Nanotechnology”, 2013, Elsevier, ISBN 9780123859785.

Ciljani izbor in razprava o aktualnih znanstvenih objavah, predvsem v revijah Science, Nature, Advanced Materials, Nanotechnology, ipd. / Targeted selection and discussion of scientific publications, particularly from Science, Nature, Advanced Materials, Nanotechnology, etc.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznanitev študentov z naprednimi obdelavami materialov, vključno s plazemsko nanoznanostjo, ki temeljijo predvsem na uporabi termodinamsko neravnovesnih stanj plinov oz. plazemskih obdelavah. Te obdelave so namreč ekološko neoporečne, omogočajo pa spremembe ali sinteze materialov na atomarnem nivoju gradnik-po-gradnik. Med procesnimi plazmami so se uveljavile predvsem nizkotlačne in atmosferske plazme, ki so primerne tudi za široko industrijsko uporabo. Pri predmetu študenti spoznajo osnovne interakcije plazme z materiali in procese, ki vodijo do njihove aktivacije, selektivnega jedkanja, hladnega upepeljevanja, nanostrukturiranja ali sinteze novih materialov. Spoznajo tudi plazemske procese za razgradnje toksičnih substanc in materialov ter dekontaminacije površin. Predavanja vsebujejo tudi prikaz nekaterih tehnoloških rešitev v industriji, kar omogoča študentom kritično oceno uporabnosti novih procesnih tehnologij za materiale v praksi.

The objective of this course is to introduce students with advanced processing of materials, including plasma nanoscience, which are based mostly on use of thermodynamically nonequilibrium states of gas called plasma processing. The major benefits of this processing are ecological advantages and modifications or synthesis of materials on atomic scale atom-by-atom. The most useful plasmas for industrial environment are low or atmospheric pressure processing plasmas. Within this course, students gain knowledge on principles of plasma-surface interactions and material processing, which leads to surface activation, selective etching, cold ashing, surface nanostructuring and synthesis of new materials. Students become familiar with plasma processes for degradation of toxic materials and decontamination of surfaces. The lectures include the case studies of technological solutions for industrial applications, which enable students’ critical assessment of applicability of processing technologies for materials in practice.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent bo na osnovi pridobljenega znanja:
- razumel lastnosti posameznih plazem in procesov, ki potekajo ob interakciji plazme z materiali;
- izbral primerno okolju prijazno in učinkovito tehnoloških rešitev za obdelavo materialov;
- razumel fizikalne in kemijske postopke, ki potekajo v teh procesih;
- spoznal ekonomske vidike za uporabo teh tehnoloških postopkov v industrijskem okolju;
- spoznal osnovne plazemske nanoznanosti;
- razumel nove koncepte in pristope na področju plazemske nanoznanosti, ki vključujejo uporabo naprednih metod, procesov in tehnologij za izdelavo ali oblikovanje nanostruktur s pomočjo plazme;
- izbral primerno metodo za sintezo ali spreminjanje nanomaterialov;
- znal interpretirati rezultate meritev
- vzpostavil sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju materialov in tehnologije za njihovo obdelavo.

The student will:
- understand the plasma properties and processes, which occur during plasma material processing;
- select a proper advanced environmentally friendly technological procedures for material processing;
- understand underlying physical and chemical mechanisms of these processes;
- learn about the commercial perspectives of the implementation of these technological procedures into industrial environment;
- learn the basic knowledge of plasma nanoscience;
- understand the new concepts and approaches in the field of plasma nanoscience, including advanced methods, processes and technologies for building or modifying nanostructures with plasma;
- select a suitable data method for synthesis or modification of nanomaterials;
- interpret the results of a measurements;
- establish the ability to communicate in English in the field of materials and technologies for their treatment.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, seminar, delo v laboratoriju, konzultacije.

Interactive lectures, seminar, work in laboratory, consultations.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work.
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SANTHOSH, Neelakandan Marath, UPADHYAY, Kush K., FILIPIČ, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, MONTEMOR, Maria de Fátima, CVELBAR, Uroš. Widening the limit of capacitance at high frequency for AC line-filtering applications using aqueous carbon-based supercapacitors. Carbon. [Print ed.]. 2023, vol. 203, str. 686-694. ISSN 0008-6223. DOI: 10.1016/j.carbon.2022.12.026
2. JUROV, Andrea, KOS, Špela, BLAGUS, Tanja, SREMAČKI, Ivana, FILIPIČ, Gregor, HOJNIK, Nataša, NIKIFOROV, Anton, LEYS, Christophe, ČEMAŽAR, Maja, SERŠA, Gregor, CVELBAR, Uroš. Atmospheric pressure plasma jet-mouse skin interaction: Mitigation of damages by liquid interface and gas flow control. Biointerphases. 2022, vol. 17, iss. 2, str. 021004-1-021004-10. ISSN 1559-4106. https://avs.scitation.org/doi/full/10.1116/6.0001596, DOI: 10.1116/6.0001596
3. SANTHOSH, Neelakandan Marath, UPDHYAY, Kush K., STRAŽAR, Petra, FILIPIČ, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, MÃO DE FERRO, André, PEDRO SILVA, Rui, TATAROVA, Elena, MONTEMOR, Maria de Fátima, CVELBAR, Uroš. Advanced carbon-nickel sulfide hybrid nanostructures : extending the limits of battery-type electrodes for redox-based supercapacitor applications. ACS applied materials & interfaces. 2021, vol. 13, iss. 17, str. 20559–20572, ilustr. ISSN 1944-8244. DOI: 10.1021/acsami.1c03053.
4. VASUDEVAN, Aswathy, SHVALYA, Vasyl, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, JUROV, Andrea, SANTHOSH, Neelakandan Marath, ZIDANŠEK, Aleksander, CVELBAR, Uroš. From faceted nanoparticles to nanostructured Thin Film by Plasma-Jet Redox Reaction of Ionic Gold. Journal of alloys and compounds. [Print ed.]. [in press] 2022. ISSN 0925-8388. DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.167155
5. SHVALYA, Vasyl, MODIC, Martina, SKUBIC, Cene, NADIŽAR, Nejc, ZAVAŠNIK, Janez, VENGUST, Damjan, ZIDANŠEK, Aleksander, ROZMAN, Damjana, CVELBAR, Uroš, et al. Bacterial DNA recognition by SERS active plasma-coupled nanogold. Nano letters. 9 str. ISSN 1530-6992. DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c02835