Učni načrt predmeta

Predmet:
Konstruirani mikrobni biofilmi
Course:
Engineered Microbial Biofilms
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-920
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Aleš Lapanje
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Tomaž Rijavec
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Osnove
- Definiranje biofilmov
- Sukcesija sestave biofilma
- Analize biofilmov
- Industrijski vplivi

Fizika biofilmov
- privlačne in odbojne sile
- difuzijske lastnosti
- gibanje celic in tvorba biofilma
- trdnost, togost in prožnost biofilmov

Inženiring/bioinženiring biofilmov
- Biološki inženiring
- Nadzor rasti
- Modifikacije celičnih površin
- Regulacija biofilma z nanotehnologijami
- Fizikalni inženiring
- Priprava biofilmov, ki delujejo po principu LEGO gradnikov
- Modeliranje navzkrižnega prenosa hranil v biofilmih

Standardizacija
- standardne metode za karakterizacijo biofilma

Izbrani primeri iz prakse
- Biofilmi v korozija
- Preperevanje in luženje
- Oralni biofilmi
- Elektroaktivni biofilmi in BES sistemi

Basics
- Defining biofilms
- Succession of biofilm composition
- Analyses of biofilms
- Industrial impacts

Physics of biofilms
- attraction and repulsion forces
- diffusion properties
- cell movement and biofilm formation
- biofilm strength, rigidity and flexibilitiy

Biofilm Engineering/Bioenginering
- Biological engineering
- Controlling growth
- Modifications of cell surfaces
- Biofilm regulation by nanotechnologies
- Physical engineering
- LEGO type of engineering biofilms
- Modelling of cross-feeding in biofilms

Standardisation
- Standardised methods for biofilm characterisation

Selected practical cases
- Biofilms and corrosion
- Weathering by biofilms
- Oral biofilms
- Electroactive biofilms and BES systems

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige / Books:
- Microbial biofilms applications and control
- N. Cioffi, Nano-Antimicrobials - Progress and Prospects, Springer, 2012
- I. Ahmad, F. M. Husain, Biofilms in plant and soil health, John Wiley & Sons, Inc., 2017
- Multispecies Biofilms: Technologically Advanced Methods to Study Microbial Communities

Revije / Periodicals:
- Nature Biofilms and Microbiomes
- Biofilm
- Frontiers in Biotechnology and Bioengineering
- Environmental science and technology

Pregledni članki, izbor v tekočem letu/Review articles, yearly selection.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Učence seznaniti z osnovami:
- funkcije mikrobov v biofilmih
- katere so biološke, fizikalne in kemične komponente pri nastanku in razvoju biofilma
- razumevanje elektrostatičnih interakcij med celicami
- razumevanje procesov pritrjevanja celic
- razumevanje odzivov celic na različnih površinah
- razumevanje standardizacije karakterizacije biofilmov
- razumevanje difuzijskih pojavov hranil in toksičnih snovi na celično aktivnost
- pridobiti praktična znanja iz izbranih primerov za nadzor biofilmov

Kompetence:
- pridobitev specifičnih znanj o metodah za inženiring biofilmov s pomočjo
elektrostatike
- spoznati specifične metode za karakterizacijo biofilmov
- pridobiti osnovna znanja o oblikovanju delovanja biofilma in prostorske
porazdelitve celic
- pridobivanje znanja o uporabi naprednih mikroskopskih tehnik

To introduce students to the basics of:
- functioning microbes in biofilms
- what are biological, physical and chemical components for the establishment and development of the biofilm
- understanding electrostatic interactions between cells
- understanding processes of attachments of cells
- understanding responses of cells on different surfaces
- understanding the standardisation of the characterisation of biofilms
- understanding diffusion phenomena of nutrients and toxicants on the cell activity
- obtaining practical knowledge from the selected cases of biofilm control

Competencies:
- acquiring specific knowledge on the methods for biofilm engineering through electrostatics
- get knowledge of specific methods for characterisation of biofilms
- obtain basic knowledge for modelling biofilm function and spatial distribution of cells
- acquiring knowledge on advanced microscopy based techniques

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent bo z uspešno zaključenim predmetom pridobil osnovno znanje na naslednjih področjih:
- znanja za povečanje učinkovitosti bioprocesnih tehnologij
- znanje za nadzor in obdelavo odpadnih voda
- znanja s področja biokorozijskih procesov
- sposobnost implementacije znanja s področja preskušanja materialov in njihove standardizacije
- integracija teh veščin pri reševanju problemov v kontekstu lastne doktorske disertacije.

The student with the successful completion of the course will acquire basic knowledge in the following areas:
- knowledge to increase efficiencies in bioprocess technologies
- knowledge for controlling and processing wastewater treatments
- knowledge in the field of biocorrosion processes
- ability to implement knowledge on the field of material testing and its standardisation
- integration of these skills in problem solving in the context of the doctoral
dissertation.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivno delo s študentom.
Poudarek je predvsem na reševanju realnih problemov, ki so povezani z raziskovalnim delom kandidata.

Interactive work with students.
The focus is on solving real problems that are related to the research work of the student.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
60 %
Seminar
Ustni izpit
40 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. RIJAVEC, Tomaž, KOVAČ VIRŠEK, Manca, LAPANJE, Aleš. Do bacteria occupying important ecological niches contribute to the entrance of mercury into the food webs?. Science of the total environment. 2019, vol. 671, str. 1094-1100. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.423. [COBISS.SI-ID 32302119]
2. DEEV, D., RYBKIN, Iaroslav, RIJAVEC, Tomaž, LAPANJE, Aleš. When beneficial biofilms on materials is needed : electrostatic attachment of living bacterial cells induces biofilm formation. Frontiers in materials. 2021, vol. 8, 1-624631-14-624631, ilustr. ISSN 2296-8016. DOI: 10.3389/fmats.2021.624631. [COBISS.SI-ID 61416963]
3. VERDEL, Nada, RIJAVEC, Tomaž, RYBKIN, Iaroslav, ERZIN, Anja, VELIŠČEK, Žiga, PINTAR, Albin, LAPANJE, Aleš. Isolation, identification, and selection of bacteria with proof-of-concept for bioaugmentation of whitewater from wood-free paper mills. Frontiers in microbiology. Oct. 2021, vol. 12, [article no.] 758702, str. 1-15, ilustr. ISSN 1664-302X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.758702/full, DOI: 10.3389/fmicb.2021.758702. [COBISS.SI-ID 80125955]
4. TATENHOVE-PEL, Rinke van, RIJAVEC, Tomaž, LAPANJE, Aleš, SWAM, Iris van, ZWERING, E., HERNANDEZ-VALDEZ, J. A., KUIPERS, Oscar P., PICIOREANU, Christian, TEUSINK, Bas, BACHMANN, Herwig. Microbial competition reduces metabolic interaction distances to the low [gamma]m-range. The ISME journal. 2020, 21 str. ISSN 1751-7362. DOI: 10.1038/s41396-020-00806-9. [COBISS.SI-ID 39267075]
5. RIJAVEC, Tomaž, ZRIMEC, Jan, SPANNING, Rob van, LAPANJE, Aleš. Natural microbial communities can be manipulated by artificially constructed biofilms. Advanced science. 2019, vol. 6, iss. 22, 12 str. ISSN 2198-3844. DOI: /10.1002/advs.201901408. [COBISS.SI-ID 32715047]