Učni načrt predmeta

Predmet:
Biomateriali
Course:
Biomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Ita Junkar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja naravoslovja ali tehnologije ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta.

Completed second cycle studies in natural sciences or technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Uvod v biomateriale in temeljni materiali za biomedicinske aplikacije
- Napredne tehnologije izdelave biomaterialov
- Nanostrukturirani/biomimetični materiali
- Biološki odziv na biomateriale
- Implantati in drugi medicinski pripomočki
- Sterilizacija biomaterialov in mehanske lastnosti
- Biomateriali s kontroliranim sproščanjem učinkovin
- Etična vprašanja in standardi za uporabo biomaterialov
- Biomateriali prihodnosti

Predmet zagotavlja interdisciplinarno znanje, potrebno za raziskovanje inovativnih rešitev na področju biomaterialov ter spodbuja kritično razmišljanje in samostojno raziskovalno delo. Študenti imajo priložnost sodelovati v naprednih raziskavah in prispevati k razvoju novih materialov, ki lahko izboljšajo kakovost življenja in zdravljenja bolnikov.

- Introduction to Biomaterials and Fundamental Materials for Biomedical Applications
- Advanced Technologies in Biomaterial Manufacturing
- Nanostructured/Biomimetic Materials
- Biological Response to Biomaterials
- Implants and Other Medical Devices
- Sterilization of Biomaterials and Mechanical Properties
- Biomaterials with Controlled Release of Active Agents
- Ethical Issues and Standards in the Use of Biomaterials
- Biomaterials of the Future

Course provides interdisciplinary knowledge necessary for exploring innovative solutions in biomaterials. It fosters critical thinking and independent research. Students have the opportunity to engage in advanced research and contribute to the development of new materials that can enhance the quality of life and patient care.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige / books:
- "Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine" by Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, and Jack E. Lemons
- "Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science" by Johnna S. Temenoff and Antonios G. Mikos
- "Metal Oxides for Biomedical and Biosensor Applications" by Kunal Mondal

Revije / Journals:
- Biomaterials
- Acta Biomaterialia
- Journal of Controlled Release
- Advanced Healthcare Materials
- NanoToday

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
- Celovito razumevanje biomaterialov
- Pridobiti znanja o najsodobnejših tehnologijah izdelave biomaterialov
- Poudarek na nanostrukturnih/biomimetičnih materialih
- Biološki odzivi na biomateriale
- Poglobljen študij implantatov in medicinskih pripomočkov
- Razumeti pomen učinkovitih metod sterilizacije in pomembnost mehanskih lastnosti
- Strategije za nadzorovano sproščanje učinkovin
- Razviti zavest o etičnih vprašanjih in ustreznih standardih za medicinske pripomočke
- Aktivno sodelovanje v razpravah in kritični analizi trenutnih trendov, izzivov in potencialnih prebojev na področju biomaterialov

Kompetence:
- Interdisciplinarno strokovno znanje
- Ustvarjalno razmišljanje in sposobnosti reševanja problemov
- Raziskave in inovacije
- Komunikacijske sposobnosti
- Znanje za razvoj biomaterialov
- Etična zavest in strokovnost
- V prihodnost usmerjen pogled

Objectives:
- Comprehensive understanding of biomaterials
- Acquire knowledge of state-of-the-art technologies for biomaterial manufacturing
- Specialized focus on nanostructured/biomimetic materials
- Investigate biological responses to biomaterials
- In-depth study of implants and medical devices
- Understand the importance of effective sterilization methods and relevance of mechanical properties
- Explore strategies for controlled release of active agents
- Develop an awareness of ethical issues and relevant standards for medical devices
- Engage in discussions and critical analysis of current trends, challenges and potential breakthroughs in biomaterials

Competences:
- Interdisciplinary expertise
- Creative thinking and problem-solving skills
- Research and innovation
- Communication skills
- Skills for biomaterial design
- Ethical Awareness and Professionalism
- Future-Oriented Perspective

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Celovito razumevanje temeljnih principov, klasifikacij in aplikacij biomaterialov
- Tehnološka znanja za načrtovanje in izdelavo biomaterialov
- Znanje o lastnostih in uporabi nanostrukturnih in biomimetičnih materialov
- Sposobnost analize in interpretacije bioloških interakcij z biomateriali
- Osnovno vrednotenje in načrtovanje vsadkov in drugih medicinskih pripomočkov
- Znanja s področja metod sterilizacije
- Osnovno poznavanje načinov kontroliranega sproščanja učinkovin
- Etično odločanje
- Osnovno poznavanje obstoječih standardov
- Raziskovalne in inovacijske sposobnosti
- Učinkovita komunikacija
- Načrtovanje projektov
- Predvidevanje in prilagodljivost

- Comprehensive understanding of the fundamental principles, classifications, and applications of biomaterials
- Technological Expertise for design and fabrication of biomaterials
- Exhibit specialized knowledge in the properties and applications of nanostructured and biomimetic materials
- Ability to analyze and interpret biological interaction with biomaterials
- Basic implant and medical device evaluation and design principles
- Sterilization competences
- Basic principles of controlled release applications
- Ethical decision-making
- Basic knowledge on existing standards
- Research and Innovation Skills
- Effective communication
- Project planning
- Foresight and adaptability

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivno delo.
Predstavitev predmeta v obliki kratkih predavanj.

Interactive work.
Introduction to the subject in the form of short lectures.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustna predsatvitev tematike raziskav posameznega študenta
30 %
Oral presentation of student’s research work
Seminarska naloga
70 %
Seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JUNKAR, Ita, KULKARNI, Mukta Vishwanath, BENČINA, Metka, KOVAČ, Janez, MRAK POLJŠAK, Katjuša, LAKOTA, Katja, SODIN-ŠEMRL, Snežna, MOZETIČ, Miran, IGLIČ, Aleš. Titanium dioxide nanotube arrays for cardiovascular stent applications. ACS omega. Apr. 7 2020, vol. 5, iss. 13, str. 7280-7289, ilustr. ISSN 2470-1343. https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsomega.9b04118, DOI: 10.1021/acsomega.9b04118
2. YELKARASI, Cagatay, RECEK, Nina, KAZMALNI, Kursat, KOVAČ, Janez, MOZETIČ, Miran, URGEN, Mustafa, JUNKAR, Ita. Biocompatibility and mechanical stability of nanopatterned titanium films on stainless steel vascular stents. International journal of molecular sciences. str. 4595-1-4595-19, ilustr. ISSN 1422-0067. DOI: 10.3390/ijms23094595
3. BENČINA, Metka, RAWAT, Niharika, LAKOTA, Katja, SODIN-ŠEMRL, Snežna, IGLIČ, Aleš, JUNKAR, Ita. Bio-performance of hydrothermally and plasma-treated titanium : the new generation of vascular stents. International journal of molecular sciences. 2021, vol. 22, no. 21, str. 11858-1-11858-14. ISSN 1422-0067. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136421, DOI: 10.3390/ijms222111858
4. MIKUŠOVÁ, Nikola, NECHVILOVÁ, Kateřina, KALENDOVÁ, Andréa, HÁJKOVÁ, Tereza, CAPÁKOVÁ, Zdenka, JUNKAR, Ita, LEHOCKÝ, Marián, MOZETIČ, Miran, HUMPOLÍČEK, Petr. The effect of composition of a polymeric coating on the biofilm formation of bacteria and filamentous fungi. International journal of polymeric materials. [Tiskana izd.]. 2019, vol. 68, no. 4, str. 152-159. ISSN 0091-4037. DOI: 10.1080/00914037.2018.1429435
5. RAWAT, Niharika, BENČINA, Metka, PAUL, Domen, KOVAČ, Janez, LAKOTA, Katja, ŽIGON, Polona, KRALJ-IGLIČ, Veronika, HO, Hsin-Chia, VUKOMANOVIĆ, Marija, IGLIČ, Aleš, JUNKAR, Ita. Fine-tuning the nanostructured titanium oxide surface for selective biological response. ACS applied bio materials. [Online ed.]. [in press] 2023, 12 str. ISSN 2576-6422. DOI: 10.1021/acsabm.3c00686&ref=pdf