Učni načrt predmeta

Predmet:
Kritične surovine
Course:
Critical Raw Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gašper Tavčar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Izpolnjeni morajo biti pogoji za vpis na doktorskištudij: zaključena druga stopnja bolonjskega študija ali diploma univerzitetnega študijskega programa.

Student must fulfill the formal requirements for enrolling to the Master study program: completed Bologna second-cycle study program or an equivalent pre-Bologna university study program.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

I. Razumevanje koncepta kritičnih surovin
- Definicija kritičnih surovin
- Dejavniki, ki določajo kritičnost (tveganje oskrbe, gospodarska pomembnost, povečevanje povpraševanja)
- Primeri pogosto priznanih kritičnih surovin (npr. redke zemlje, litij, kobalt)
- Nove tehnološke in industrijske trende, ki vplivajo na kritične surovine

II. Viri
- Razmejitev med primarnimi in sekundarnimi viri
- Pregled primarnih virov (rudarjenje, ekstrakcija, prečiščevanje)
- Pomen recikliranja in sekundarnega vira za trajnostne dobavne verige

III. Ekstrakcija kritičnih materialov
- Tehnike in postopki za ekstrakcijo kritičnih surovin
- Bogatenje
- Raziskovanje tehnoloških napredkov in inovacij na področju ekstrakcijskih metod
- Okoljski in socialni vidiki, povezani z ekstrakcijo

IV. Načrtovanje novega ekstrakcijskega procesa
- Karakterizacija
- Izbira ustrezne metode
- Izkoristek ekstrakcije
- Okoljski vplivi
- Cena

I. Understanding the Concept of Critical Raw Materials
- Definition of critical raw materials
- Factors determining criticality (supply risk, economic importance, increasing demand)
- Examples of commonly recognized critical raw materials (e.g., rare earth elements, lithium, cobalt)
- Emerging trends in technology and industry affecting critical raw materials

II. Sources
- Differentiation between primary and secondary sources
- Overview of primary sources (mining, extraction, refining)
- Importance of recycling and secondary sourcing in sustainable supply chains

III. Extraction of Critical Materials
- Techniques and processes involved in the extraction of critical raw materials
- Beneficiation
- Exploration of technological advancements and innovations in extraction methods
- Environmental and social considerations related to extraction

IV. Designing a new extraction process
- Characterization
- Selecting the appropriate method
- Efficiency of extraction
- Environmental considerations
- Cost-effectiveness

Temeljna literatura in viri / Readings:

- Izbrani novejši članki iz znanstvenih revij s tega področja in izbrana poglavja / Selected recent articles.
- COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability COM/2020/474 final , Document 52020DC0474.
- Alexander King, Critical Materials, Elsavier 2020.
- Michael L. Free, Michael Moats, Chapter 2.7 - Hydrometallurgical Processing, Treatise on Process Metallurgy,Elsevier, 2014, 949-982.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

- Razumevanje koncepta kritičnih surovin
- Pregled trenutnega stanja in trendov
- Primarni in sekundarni viri
- Ekstrakcija kritičnih materialov
- Pregled posledic pridobivanja rud za trajnost in okolje

- Understanding the concept of critical raw materials
- Review of the current status and trends
- Primary and secondary sources
- Extraction of the critical materials
- Exploring the implications of ore extraction for sustainability and the environment

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Analitične veščine: Udeleženci bi morali razviti sposobnost kritične analize pomembnosti, izzivov in potencialnih rešitev v zvezi s kritičnimi surovinami ter ocenjevati njihove gospodarske in okoljske posledice.
- Poznavanje ustreznih sektorjev in industrij: Celovito razumevanje industrij, ki temeljijo na kritičnih surovinah, kot so elektronika, energija, promet in zdravstvo, je ključno za prepoznavanje potencialnih tveganj in priložnosti.
- Zavedanje politik in regulative: Udeleženci bi se morali seznaniti s politikami, predpisi in mednarodnimi pobudami v zvezi s kritičnimi surovinami, vključno s trgovino, preglednostjo dobavnih verig in odgovornim virjenjem.
- Usmerjenost k rešitvam: Predavanje naj spodbuja ustvarjalno in inovativno razmišljanje ter raziskovanje alternativnih materialov, tehnologij in pristopov, ki zmanjšujejo odvisnost od kritičnih surovin in omilijo povezana tveganja.

- Analytical skills: Participants should develop the ability to critically analyse the importance, challenges, and potential solutions related to critical raw materials, and evaluate their economic and environmental implications.
- Knowledge of relevant sectors and industries: A comprehensive understanding of the industries that rely on critical raw materials, such as electronics, energy, transportation, and healthcare, is crucial in order to identify potential risks and opportunities.
- Policy and regulatory awareness: Participants should become familiar with the policies, regulations, and international initiatives related to critical raw materials, including trade, supply chain transparency, and responsible sourcing.
- Solution-oriented thinking: The lecture should stimulate creative and innovative thinking to explore alternative materials, technologies, and approaches that can reduce reliance on critical raw materials and mitigate associated risks.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

- Predavanja
- Seminar

- Lectures
- Seminar work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral Exam
Seminarska naloga
50 %
Seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JELEN, Jan, TAVČAR, Gašper. Deoxyfluorination of electron-deficient phenols. Organic letters. 2023, vol. 25, no. 20, str. 3649–3653.
2. ALIČ, Blaž, PETROVČIČ, Jan, JELEN, Jan, TAVČAR, Gašper, ISKRA, Jernej. Renewable reagent for nucleophilic fluorination. Journal of organic chemistry. 6 May 2022, vol. 87, iss. 9, str. 5987-5993.
3. TAVČAR, Gašper, MOMBELLI, Davide, RADULOVIĆ, Dragan, RISTOVIĆ, Ivica. Preliminary physical-chemical and mineralogical characterization of furmance dust samples, the basis for the selection of samples for research within the project EIT rawmaterials DustRec. V: RISTOVIĆ, Ivica (ur.). Mining and Environmental Protection : proceedings. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, 2023. Str. 21-29.
4. TAVČAR, Gašper. Extraction - ideal and reality. V: DIM ESEE 2020, Small Mining sites: In Innovation in Exploitation and processing, October 12th-17th, 2020. https://dim-esee.eu/lecturers-lessons/SETNIKAR, Dušan, HERLEC, Uroš, DOLENEC, Matej, TAVČAR, Gašper. Ločevanje odpadnega kovinskega železa in njegovih oksidov iz sekundarne svinčeve žlindre. Ljubljana: NTF, Odd. za geologijo, 2022. 8 str.
5. OGOREVC, Klara, GERBEC, Marko, TAVČAR, Gašper. Deep eutectic solvents as the future of metal recovery. V: KUZMIĆ, Nina (ur.), et al. 15th Jožef Stefan International Postgraduate School Students’ Conference, 31st May - 2nd June 2023, Kamnik, Slovenia : Book of abstracts. Ljubljana: Jožef Stefan Institute: Jožef Stefan International Postgraduate School, 2023.