Učni načrt predmeta

Predmet:
Oceanske rešitve za podnebne spremembe
Course:
Ocean-based Solutions to Climate Change
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-925
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Sonja Lojen
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Klimatske spremembe na globalnem and regionalnem nivoju
- Globalne spremembe v oceanih zaradi klimatskih sprememb
- Biološke in biogeokemične implikacije povezane s klimatskih spremembami
- Metode spremljanja sprememb v biogeokemičnih in bioloških procesih
- Orodja za določanje dejavnikov tveganja povezane s klimatskim dejavniki
- Klimatsko modeliranje in projekcije
- Reševanje klimatskih sprememb
- Negativne CO2 strategije v oceanih
- Biogeokemični cikli z vlogo v mitigacijskih strategijah
- Interdisciplinarni razvoj tehnologij za redukcijo in blaženje klimatskih sprememb
- Ekonomski in politični okviri in strategije reševanja klimatskih sprememb

- Climate change on a global and regional level
- Global ocean changes due to climate change effects
- Biological and biogeochemical implications related to the climate change
- Methods for assessing the change in biological and biogeochemical processes due to climate change in the oceans
- Tools for risk assessment due to climate change in the oceans
- Climate modelling and projections
- Climate change solutions
- Negative Carbon Emission Strategies
- Biogeochemical cycles involved in the mitigation strategies
- Intedisciplinary development of technologies to mitigate and reduce climate change effects
- Economical and political frameworks towards solving climate changes using ocean climate solutions

Temeljna literatura in viri / Readings:

- The science of citizen science. Editors K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Pontiet al. (Springer International Publishing, Chem, Switzerland), 2021, 13–33. doi:10.1007/978-3-030-58278-4_2
- Fraisl, D., Hager, G., Bedessem, B. et al. Citizen science in environmental and ecological sciences. Nat Rev Methods Primers 2, 64 (2022). https://doi.org/10.1038/s43586-022-00144-4
- A. B. Suman, (2020), Sensing the risk: An accessible ‘toolbox’ for interested citizen science communities and policy-makers wishing to integrate citizen-sensed data into risk governance. ISBN: 978-94-6240-630-8 https://digi-courses.com/openpresstiu-sensing-the-risk/
- ECSA (European Citizen Science Association). (2015). Ten Principles of Citizen Science. Zenodo. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Glavni cilj predmeta je študente seznaniti s splošnim konceptom vključevanja javnosti v okoljske raziskave, po načelih OZ, s poudarkom na raziskavah okoljskega zdravja in epidemiologije. Pri tem bodo študenti spoznali multidisciplinarnost tovrstnih pristopov, na stičišču naravoslovja in humanistike ter priložnosti in izzive le-teh (metodološke, tehnološke, etične itd.). Opremljeni bodo s konkretnim znanjem in orodji za izvajanje in ocenjevanje različnih participativnih aktivnosti.

The main objective of the course is to introduce students to the overall concept of involving the general public in environmental science research, following the principles of CS, with a focus on research in environmental health and epidemiology. In doing so, students will learn about the multi-disciplinary nature of such approaches, at the interface between the natural sciences and the humanities, and the respective opportunities and challenges (methodological, technological, ethical, etc.). They will be equipped with concrete knowledge and tools to perform and assess various participatory activities.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Razumevanje splošnih konceptov in načel OZ.
- Razumevanje priložnosti in omejitev uporabe OZ v okoljskih zdravstvenih študijah.
Študenti, ki bodo uspešno zaključili predmet, bodo pridobili veščine in znanje za načrtovanje vseh faz in vidikov projektov OZ, sodelovanje s skupnostmi in na ta način reševanje realnih okoljsko-zdravstvenih izzivov.

- Understanding of general concepts and principles of CS.
- Understanding of opportunities as well as limitations of the application of CS activities in environmental health studies.
Students successfully completing this course will acquire skills and knowledge to design all phases and aspects of CS projects, engage with communities, and in this way address real-world environmental health challenges.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo

Lectures, seminar work, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Zamljen, T., Lojen, S., Slatnar, A., Zupanc, V. 2022. Effect of deficit irrigation on nitrogen accumulation and capsaicinoid content in Capsicum plants using the isotope 15N . Agricultural water management 260, 107304-1-107304-9
2. Rovan, L., Zuliani, T., Horvat, B., Kanduč, T., Vreča, P., Jamil, Q., Čermelj, B., Bura-Nakić, E., Cukrov, N., Štrok, M., Lojen, S. 2021. Uranium isotopes as a possible tracer of terrestrial authigenic carbonate. Science of the Total Environment 797, 149103
3. Dominguez-Villar, D. Vazquez-Navarro, J.A., Krklec, K., Lojen, S., Lopez-Saez, J.A., Dorado-Valino, M., Fairchild, I.J. 2020. Millennial climate oscillations controlled the structure and evolution of Termination II. Scientific reports 10, 14912-1-14912-10
4. Rovan, L., Lojen, S., Zuliani, T., Kanduč, T., Petrič, M., Horvat, B., Rusjan, S., Štrok, M. 2020. Comparison of Uranium Isotopes and Classical Geochemical Tracers in Karst Aquifer of Ljubljanica River Catchment (Slovenia). Water 12, 2064
5. Rusjan, S., Sapač, K., Petrič, M., Lojen, S., Bezak, N. 2019. Identifying the hydrological behavior of a complex karst system using stable isotopes. Journal of Hydrology 577, 123956