Učni načrt predmeta

Predmet:
Ekstremna okolja
Course:
Extreme Environments
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja Modul SPACEMED 2 3
Ecotechnologies, 2nd cycle SPACEMED Module 2 3
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-926
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
90 90 90 630 30

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Igor Mekjavić
Sodelavci / Lecturers:
dr. Urša Ciuha , dr. Adam McDonnell
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed first-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of the fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Človeški habitati v ekstremnih okoljih
- Z vesoljskimi poleti povezana mišično-skeletna atrofija
- Z vesoljskim poletom povezana srčno-žilna oslabelost
- Cirkadiani ritmi, spanje in prehrana
- Ergonomija v vesolju, vključno z interakcijo med človekom in robotom
- Pilotne študije (ležišče, protiukrepi, hipoksično zaprtje, izolacija itd.)

- Human habitats in extreme environments
- Spaceflight-associated musculoskeletal atrophy
- Spaceflight-associated cardiovascular deconditioning
- Circadian rhythms, sleep and nutrition
- Space Ergonomics, including human-robot interaction
- Pilot studies (bedrest, countermeasures, hypoxic confinement, isolation etc.)

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrani novejši članki iz znanstvenih revij s tega področja in izbrana poglavja iz / Selected recent articles from scientific journals in this field and selected chapters from:
1. The Biology of Human Survival. Life and Death in Extreme Environments (2003). C.A. Piantadosi. Oxford university Press: Oxford (UK)
2. Bennett and Elliott’s Physiology and Medicine of Diving (2003). Editors: A.O. Brubakk and T.S. Neumann. Saunders: Edinburgh (UK)
3. Bove and Davis’ Diving Medicine (2004) A. Bove. Saunders: Philadelphia, PA (USA)
4. Commercial and Naval Deep Diving Manual (2010). S. Gošović, G. Gošović. Laurana d.o.o.: Zagreb (Croatia)
5. Wilderness Medicine (2001). Editor: P.S. Auerbach. Mosby: St. Louis, MO (USA)
6. Altitude Acclimatization Guide (2004). S.R. Muza, C.S. Fulco, A. Cymerman. U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine: Natick, MA (USA)
7. Ernsting’s Aviation Medicine (2006). Editors: D.J. Rainford and D.P. Gradwell
8. Fundamentals of Space Life Sciences Vol. 1 & 2 (1997). Editor: S.E. Churchill. Krieger Publishing Company: Malabar, FL (USA).
9. High Altitude Medicine and Physiology (2000). M.S. Ward, J.S. Milledge, J.B. West. Arnold: London (UK)
10. Space Physiology and Medicine (1982). A.E. Nicogossian and J.F. Parker Jr. U.S. Government Printing Office: Washington D.C. (USA)
11. The International Space Station. European Users Guide (2001). Editor: W. Carey. European Space Agency: ISS User Information Centre: ESTEC, Noordwijk (The Netherlands)

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Pripraviti študente za reševanje kritičnih izzivov ekstremnih okolij.

Splošne kompetence:
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij.

Predmetnospecifične kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja ekstremnih okolij.

General competences:
- ability to carry out independent as well as team R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Course specific competences:
- mastering of methods and techniques of scientific research work in the field of extreme environments.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
• Razumevanje ekstremenih okolij.

Vrednotenje in sinteza:
• sposobnost analize projektov iz ekstremnih okolij,
• vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju ekstremnih okolij.

Knowledge and understanding:
• Understanding the concept of extreme environments.

Evaluation and synthesis:
• Ability for assessment of extreme environment projects,
• Establish the ability to communicate in English in the field of extreme environments.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, laboratorijsko delo, terensko delo, individualno delo.

Lectures, laboratory work, field work, individual work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Projekt
40 %
Project
Seminarska naloga
30 %
Seminar
Ustni izpit
30 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. IOANNOU, Leonidas G., CIUHA, Urša, FISHER, Jason T., TSOUTSOUBI, Lydia, TOBITA, Kunihito, BONELL, Ana, COTTER, James D., KENNY, Glen P., FLOURIS, Andreas D., MEKJAVIĆ, Igor B. Novel technological advances to protect people who exercise or work in thermally stressful conditions : a transition to more personalized guidelines. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 15, [article no.] 8561, str. 1-18. ISSN 1454-5101. https://www.mdpi.com/2076-3417/13/15/8561, DOI: 10.3390/app13158561
2. CIUHA, Urša, VALENČIČ, Tamara, IOANNOU, Leonidas G., MEKJAVIĆ, Igor B. Efficacy of cooling vests based on different heat-extraction concepts : the HEAT-SHIELD project. Journal of Thermal Biology. [Print ed.]. 2023, vol. 112, str. 103442-1- 103442-10. ISSN 0306-4565. DOI: 10.1016/j.jtherbio.2022.103442
3. CUTSEM, Jeroen van, PATTYN, Nathalie, MAIRESSE, Olivier, DELWICHE, Bérénice, FERNANDEZ TELLEZ, Helio, VAN PUYVELDE, Martine, LACROIX, Emilie, MCDONNELL, Adam, EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Adult female sleep during hypoxic bed rest. Frontiers in neuroscience. [Print ed.]. 2022, vol. 16, str. 852741-1-852741-16. ISSN 1662-4548. DOI: 10.3389/fnins.2022.852741
4. ROYAL, Joshua T., FISHER, Jason T., MLINAR, Tinkara, MEKJAVIĆ, Igor B., MCDONNELL, Adam. Validity and reliability of capillary vs. venous blood for the assessment of haemoglobin mass and intravascular volumes. Frontiers in physiology. 24 Nov. 2022, vol. 13, [article no.] 1021588, str. 1-13, ilustr. ISSN 1664-042X. DOI: 10.3389/fphys.2022.1021588
5. TOBITA, Kunihito, MEKJAVIĆ, Igor B., MCDONNELL, Adam. Individual variation exists within the psychological response to hypoxic bed rest : a retrospective analysis. Frontiers in physiology. 2022, vol. 13, str. 810055-1-810055-11. ISSN 1664-042X. DOI: 10.3389/fphys.2022.810055