Učni načrt predmeta

Predmet:
Optični kemijski senzorji
Course:
Optical Chemical Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-529
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksandra Lobnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Kemijski senzorji nasploh in analitični vidiki senzorjev; pomen uporabe optičnih kemijskih senzorjev ter prednosti in slabosti v primerjavi z elektrokemijskimi senzorji in ostalimi klasičnimi analiznimi metodami (npr. kromatografske metode, atomska absorpcija, masna spektrometrija).

Sestavne komponente optičnega kemijskega senzorja (indikatorji, polimeri, optična vlakna itd.) s poudarkom na senzorskem receptorju; optične lastnosti in način merjenja analiznih signalov (spektroskopske metode).

Uporaba optičnih senzorjev na različnih področjih – okoljevarstvo, varnost in zaščita, šport, medicina, inteligentne tekstilije, itd. in za določevanje različnih kemijskih in fizikalnih parametrov.

Trendi priprave nano-senzorjev in učinek nanodimenzij na senzorske karakteristike.

Individualna, poglobljena analiza, vezana na problematiko doktorske disertacije študenta.

Chemical sensors in general and analytical aspects of sensors, the importance of using fiber optic chemical sensors and the advantages and disadvantages in comparison with electrochemical sensors and other classical analytical methods (e.g. chromatographic methods, atomic absorption, mass spectrometry).

Constituent components of an optical chemical sensor (indicators, polymers, optical fibers) with emphasis on sensor’s receptor part; optical properties and measurement of analytical signals (spectroscopic methods).

Use of optical sensors in different areas – environment, safety and protection, sports, medicine, smart textiles, etc., and for the determination of a variety of chemical and physical parameters.

Trends in the preparation of nano-sensors and nano-size effects on the sensor’s characteristics.

Individual in-depth analysis related to the issues of the student's doctoral thesis.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige:
F. Baldini, A.N. Chester, J. Homola, S. Martellucci, Optical Chemical Sensors, NATO Science Series,
Springer, The Nederlands, 2006.
R. Narayanaswamy, O.S. Wolfbeis, Optical Sensors, Springer, Berlin Heidelberg, 2004.
Lobnik, M. Turel, Š. Korent Urek, A. Košak, Nanostructured materials use in sensors: their benefits and
drawbacks in Carbon and Oxide Nanostructures: synthesis, characterization and applications, Noorhana
Yahya (ur./Ed.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, 307-354.

Izbrani članki v revijah / Selected papers from periodicals: Sensors and Actuators B, Analyst, Analytica
Chimica Acta, Journal of Sol-Gel Science and Technology.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
- razumevanje principa delovanja optičnih kemijskih senzorjev in vloge vseh komponent (indikatorji, polimeri, imobilizacijske metode, optična vlakna, itd.),
- interpretacija senzorskih karakteristik (npr. delovno območje, meja zaznave, odzivni čas, reverzibilnost, selektivnost, občutljivost) in razumevanje pomena validacije novo pripravljenega senzorja,
- poznavanje različnih materialov za pripravo nanosenzorskih receptorjev,
- poznavanje različnih področij uporabe optičnih senzorjev.

Kompetence:
- izbor ustreznih komponent optičnega senzorja za določevanje izbranega analita,
- definiranje in upoštevanje vseh morebitnih motečih signalov pri določevanju analita,
- ovrednotenje delovanja senzorja s stališča senzorskih karakteristik in validacija senzorja v primerjavi z referenčno metodo,
- zbiranje in interpretacija rezultatov, izdelava poročil o izvedbi eksperimentov.

Goals:
- understanding the principle of operation of optical chemical sensors with an understanding of all involved components (indicators, polymers, immobilization methods, optical fibers, etc.),
- interpretation of sensor characteristics (e.g. working range, limit of detection, response time, reversibility, selectivity, sensitivity) and understanding the importance of the validation of a newly prepared sensor,
- knowledge of different materials for the preparation of nanosensors’ receptors,
- knowledge of optical chemical sensors’ different fields of application.

Competencies:
- selection of appropriate components for the optical sensor used for the determination of a selected analyte,
- consideration of all possible interfering signals in the determination of the analyte,
- evaluation of the optical sensor with respect to sensor characteristics, and validation in comparison with the reference method,
- collection and interpretation of results, preparation of reports on the experiments.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- poznavanje vseh komponent optičnega senzorskega sistema s poudarkom na poznavanju optičnega kemijskega receptorja,
- razumevanje delovanja optičnega senzorskega sistema s stališča analiznih senzorskih karakteristik,
- vključevanje pridobljenih znanj v problematiko doktorske disertacije, izbor problema za uporabo pridobljenega znanja,
- osvojitev znanja s področja optičnih kemijskih senzorjev in njihove uporabe v realnem okolju s poudarkom na miniaturizaciji senzorskih sistemov.

Knowledge and understanding:
- knowledge of all components of the optical sensor system, with an emphasis on understanding the optical chemical receptor,
- understanding the operation of an optical chemical sensor with respect to its sensor characteristics,
- integration of acquired knowledge in issues of doctoral thesis, selection of the problem for the use of the knowledge acquired,
- acquiring knowledge in the field of optical chemical sensors and their applications in realworld environments with a focus on the miniaturization of sensor systems.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Metode poučevanja:
- sistematična interaktivna predavanja,
- seminar: študent bo preko seminarske naloge aktivno vključen v pripravo predloga aplikacije optičnega kemijskega senzorja za konkreten, realen primer, vezan na študentovo doktorsko disertacijo,
- dialog s študenti – ob ustnih predstavitvah seminarskih nalog aktiven dialog s študenti.

Teaching methods:
- systematic interactive lectures,
- seminar: The student will be actively involved in the preparation of the proposal for the application of an optical chemical sensor for concrete, real example, related to the student's doctoral dissertation,
- dialogue with students – active dialog with students at the oral presentation of their seminar work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni izpit
50 %
Written examination
Seminarska naloga in njen ustni zagovor
50 %
Seminar work and its oral defense
Za uspešno opravljen izpit mora študent pri vsaki od sestavin doseči vsaj 60% možnih točk.
For a successfully passed exam a student must achieve at least 60% of all possible points for each particular part of above obligations.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. DIMITRUŠEV, Nena, NEDELJKO, Polonca, MABES RAJ, A. F. P. Allwin, LOBNIK, Aleksandra. Comparison of surface and spectral properties of optical sensor layers prepared by spin/spray coating and printing techniques. Chemosensors. Feb. 2023, vol. 11, iss. 2, [article no.] 2, str. 1-17. ISSN 2227-9040. DOI: 10.3390/chemosensors11020136. [COBISS.SI-ID 141679619], [JCR, SNIP, WoS, Scopus] financer: ARRS, Program, P2-0438, SI, Optični kemijski/bio senzorski sistemi (OPTISENS); European Commission under the Marie Skłodowska-Curie, Program, 860497
2. MEZY, Aude, VARDANYAN, Ani, GARCIA, Adeline, SCHMITT, Celine, LAKIĆ, Marijana, KRAJNC, Sara, GEOFFREY, Daniel, KOŠAK, Aljoša, LOBNIK, Aleksandra, SEISENBAEVA, Gulaim A. Long-chain ligand design in creating magnetic nano adsorbents for separation of REE from LTM. Separation and purification technology. 1 Dec. 2021, vol. 276 (119340), str. 1-10, ilustr. ISSN 1383-5866. DOI: 10.1016/j.seppur.2021.119340. [COBISS.SI-ID 73006851], [JCR, SNIP, WoS do 13. 7. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40, Scopus do 21. 7. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.30]
3. LAKIĆ, Marijana, LOBNIK, Aleksandra, KOŠAK, Aljoša. Modified hard-template synthesis of superparamagnetic hollow spinel ferrite spheres and their characterization. IEEE transactions on magnetics. Dec. 2019, vol. 55, no. 12, str. [1-11] (2301211). ISSN 0018-9464. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8902269. [COBISS.SI-ID 22830102], [JCR, SNIP]
4. KEGL, Tina, BAN, Irena, LOBNIK, Aleksandra, KOŠAK, Aljoša. Synthesis and characterization of novel Fe2O3−NH4OH@SiO2(APTMS) nanoparticles for dysprosium adsorption. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. Oct. 2019, vol. 378, str. 1-14. ISSN 0304-3894. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.120764. [COBISS.SI-ID 22448918], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2023: št. citatov (TC): 35, čistih citatov (CI): 32, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00, Scopus do 14. 9. 2023: št. citatov (TC): 39, čistih citatov (CI): 36, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9.00]
5. LAKIĆ, Marijana, LOBNIK, Aleksandra, KOŠAK, Aljoša. Modified hard-template synthesis of superparamagnetic hollow spinel ferrite spheres and their characterization. IEEE transactions on magnetics. Dec. 2019, vol. 55, no. 12, str. [1-11] (2301211). ISSN 0018-9464. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8902269. [COBISS.SI-ID 22830102], [JCR, SNIP]