Učni načrt predmeta

Predmet:
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce
Course:
Advances in Acquisiton and Analysis of Ionizing Photon and Particle Sensor Signals
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-539
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Klemen Bučar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second cycle studies in natural sciences or engineering or completed second cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Mikroskopska slika formacije signala in porajanja šuma v najsodobnejših scintilacijskih in polvodniških detektorjih ter v bodočih konceptih detektorjev.
- Tehnološki trendi rabe scintilacijskih in polvodniških detektorjev v vedah o življenju in vedah o materialih.
- Doba prehoda na direktni digitalni zajem: priložnosti in pasti. Nove strategije za obvladovanje serijskega in paralelnega šuma. Posebnosti pri visokih števnih hitrostih.
- Umestitev trenutnih tehnoloških meja v okvir temeljnih skrajnih meja, ki slede iz zakonov narave.
- Individualno poglobljena analiza izbranega
realnega primera iz študentove disertacije, s
primerjavo več metod analize signala in s
predlogom novih, napovedjo obnašanja in
eksperimentalno evalvacijo.

- Microscopic model of signal formation and evolution of noise in state-of-the-art scintillation and solid-state detectors, as well as future detection concepts.
- Technology trends in scintillation and solid-state detector applications in life- and material-science applications of detectors.
- The era of transition to direct digital sampling: opportunities and pitfalls. New strategies in managing the serial and parallel noise. Specifics of high count rate work.
- Placement of current technology limitations in the scope of fundamental final limitations due to laws of nature.
- Advanced individual study into a select real case from the student's research work, by comparison of several signal analysis approaches and proposal of new ones, prediction of behaviour, experimental evaluation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjiga / Book:
- W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach, 2009,
Springer.

Revije / Periodicals:
- IEEE Transactions on Nuclear Science,
- Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A,
- Review of Scientific Instruments.

Literatura proizvajalcev instrumentov / Documents by instrument manufactureres

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
- razume formacijo signala in šuma v
scintilacijskih in polvodniških detektorjih ter
sodobne pristope v analizi detektorskega
signala,
- analizira signale v različnih realnih primerih
detekcije,
- razčleni analizo signala na podsklope in
prepozna soodvisnosti sklopov,
- sestavi sklope na nov delujoč način,
- napove lastnosti novih detekcijskih arhitektur in
ovrednoti dodano vrednost.

Kompetence:
- izbere metodo za zajem in analizo signala pri
konkretni meritvi in vrsti detektorja,
- sestavi delujoč detektorski sistem, vključujoč
strojno in programsko opremo,
- upošteva dane tehnološke, sistemske, časovne
in finančne okvire projekta pri snovanju metode
in sestavljanju sistema,
- napove ključne kvantitativne funkcionalne
metrike (ločljivosti, izkoristek, ipd.),
- izvede demonstracijsko meritev s sestavljenim
sistemom,
- eksperimentalno ovrednoti prej omenjene
napovedane parametre.

Objectives:
- understanding the evolution of signal and noise in scintillation and solid-state detectors as well as
cutting-edge approaches to related signal
analysis,
- analysis of detector signals in various real-life
cases,
- recognising analysis functional building blocks
and their inter-dependencies,
- rearranging analysis functional building blocks in a new functional manner,
- predicting performance of new detection
architectures and evaluate advantages and
shortcomings.

Competencies:
- selecting signal acquisition and analysis method
for a specific given problem and detector type,
- constructing a working detector system from
hardware and software components,
- application of project-given technological,
systemic, temporal and financial constraints in
method development and detector system
construction,
- prediction of key quantitative performance
metrics (resolutions, efficiency, etc.),
- performing a demonstration data run on the fully assembled system,
- evaluation of predicted performance metrics on
basis of experimental data.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- poznavanje družin detektorjev in lastnosti
njihovih signalov,
- razumevanje izvora lastnosti signalov,
- sposobnost uporabe klasične in najsodobnejše
tehnike zajema in obdelave signalov,
- vključevanje teh dosežkov v reševanje
problemov v sklopu disertacije.

Knowledge and understanding:
- familiarity with detector families and properties
of their signals,
- understanding of the origin of signal specifics,
- classical and cutting-edge signal acquisition and analysis,
- application of these achievements in solving of
dissertation-related problems.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivno delo s študentom.
Učenje prepoznavanja vzorcev znanja in reševanje realnih problemov.

Interactive work with a student.
Knowledge pattern recognition and case studies.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
40 %
Seminar work
Ustni izpit
30 %
Oral exam
Zagovor projekta (reševanje primera)
30 %
Project defence (solving a case)
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ROBBA, A., BARCHASZ, C., BUČAR, K., PETRIC, M., ŽITNIK, M., KVASHNINA, K. O., VAUGHAN, G. B. M., BOUCHET, R., ALLOIN, F., KAVČIČ, M. Fingerprinting mean composition of lithium polysulfide standard solutions by applying high-energy resolution fluorescence detected X-ray absorption spectroscopy. The journal of physical chemistry letters. 2020, vol. 11, no. 14, str. 5446-54450. ISSN 1948-7185. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c01120.
2. M. Žitnik, A. Mihelič, K. Bučar, Š. Krušič, et.al. Interference of two-photon transitions induced by XUV light. Optica 9, 692-700 (2022). https://doi.org/10.1364/OPTICA.447436
3. CARNIATO, S., ŽITNIK, Matjaž, BUČAR, Klemen, et al. Double-core ionization photoelectron spectroscopy of C6H6 : breakdown of the "intuitive" ortho-meta-para binding energy ordering of K−1K−1 states. The Journal of chemical physics. 2019, vol. 151, no. 21, 214303-1-214303-12. ISSN 0021-9606. DOI: 10.1063/1.5128614.
4. ISAKOVIĆ, Kristina, PETRIC, Marko, RAJH, Ava, RUPNIK, Zdravko, RIBIČ, Mirko, BUČAR, Klemen, PELICON, Primož, PONGRAC, Paula, BOČAJ, Valentina, KAVČIČ, Matjaž. A parallel-beam wavelength-dispersive X-ray emission spectrometer for high energy resolution in-air micro-PIXE analysis. Journal of analytical atomic spectrometry. May 2023, vol. 38, iss. 5, str. 1164-1172, ilustr. ISSN 1364-5544. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2023/ja/d3ja00019b, DOI: 10.1039/D3JA00019B.
5. BUČAR, Klemen, MALET, Jeanne, STABILE, Luca, PRAŽNIKAR, Jure, SEEGER, Stefan, ŽITNIK, Matjaž. Statistics of a sharp GP2Y low-cost aerosol PM sensor output signals. Sensors. 2020, vol. 20, iss. 23, str. 1-14, ilustr. ISSN 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/23/6707, DOI: 10.3390/s20236707