Učni načrt predmeta

Predmet:
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij
Course:
Plasma-assisted Bio-sensing Techniques
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-543
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Mozetič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second cycle studies in natural sciences or engineering or completed second cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Sodobni mikro- in nano- strukturirani senzorji, primerni za detekcijo krvnih proteinov, trombocitov, virusov in virusom podobnih makromolekul.
- Omejitve obstoječih senzorjev in trendi v razvoju novih senzorjev.
- Uporaba kremenove mikrotehtnice za detekcijo tankih bioloških filmov.
- Spektroskopija fragmentov biomolekul za detekcijo mikroelementov in specifičnih funkcionalnih skupin.
- Uporaba neravnovesnih plinov za modifikacijo površinskih lastnosti bio-polimerov in specifično konformacijo makromolekul.

- Advanced micro- and nano- structured sensors suitable for detection of blood proteins, platelets as well as viruses and virus-like macromolecules.
- Limitations of existing sensors and current trends in development of novel sensors.
- Application of quartz microbalance technique for probing adhesion of thin biological films.
- Spectrometry of biomolecular fragments for detection of microelements as well as specific functional groups.
- Application of non-equilibrium gases for modification of biopolymers to allow specific adsorption and conformation of macromolecules.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige / Books:
- Dawn Nafus, Quantified Biosensing Technologies in Everyday Life, The MIT Press, Boston, 2016,
ISNB 9780262528757.
- Sarah Fearn, An Introduction to Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS) and
its Application to Materials Science, Morgan & Claypool Publishers, San Rafael (California), 2015,
ISBN: 978-1-6817-4024-9.

Revije / Journals:
- Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.
- Journal of Biomedical Materials Research Part A.
- Macromolecular Bioscience.
- Sensors.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
- vrednotenje plazemskih tehnologij za modifikacijo površin biosenzorjev,
- analiza signala kremenove mikrotehtnice,
- vrednotenje mehanizmov adsorpcije biomaterialov,
- analiza spektrov molekularnih fragmentov in vrednotenje mikroelementov ter specifičnih funkcionalnih skupin,
- sinteza biopolimerov z uporabo nevtralnih plinskih radikalov.

Kompetence:
- izbira optimalnih senzorjev za detekcijo makromolekul, proteinov, krvnih trombocitov ali mikroveziklov in presoja uporabnosti za reševanje specifičnih znanstvenih ali tehnoloških problemov,
- prepoznavanje in presoja kinetike adhezije in značilnosti adsorbiranih plasti,
- pojasniti obnašanje proteinov, krvnih trombocitov in makromolekul med interakcijo z izbranimi trdnimi snovmi.

Objectives:
- Evaluation of plasma technologies for surface modification of biosensors,
- Analysis of quartz crystal microbalance signal,
- Evaluation of adsorption mechanisms for biomaterials,
- Analysation of fragmentized macromolecules spectra and evaluation of microelements and specific functional groups,
- Synthesis of biopolymers with reactive neutral gaseous radicals.

Competences:
- Selecting optimal sensors for specific macromolecules, proteins, blood platelets and microvesicles and ability to solve specific scientific and/or technological problems,
- Identification and evaluation of adhesion kinetics and properties of adsorbed films,
- Prediction and explanation of proteins, blood platelets and macromolecules behaviour upon interaction with selected solid materials.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- obvladovanje plazemskih tehnik za načrtovanje površin biosenzorjev ter vloge mikro-in nano-strukturiranosti površin v biosenzoriki,
- sposobnost uporabe naprednih metod za merjenje adsorbcije in določanje sestave in strukture biomaterialov iz analize fragmentov,
- kritična ocena prednosti in pomanjkljivosti novih metod bio-senzorike in njihova uporaba pri raziskovalno-razvojnem delu,
- sinteza inovativnih biosenzorjev in presoja njihovih funkcionalnosti,
- prepoznavanje tehnoloških problemov in internacionalizacija inovativnih rešitev.

Knowledge and understanding:
- selection of plasma-based techniques for tailoring biosensor surfaces and role of micro-and nano-structured surfaces,
- application of advanced techniques for determination of adsorption kinetics and composition as well as structure of biomaterials using fragment analyses,
- critical estimation of advantages and drawbacks of novel bio-sensing methods and their implementation in research and development,
- synthesis of innovative biosensors and evaluation of their functionalities,
- recognition of technological problems and internationalization of innovative solutions.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivno delo s študenti.
Predstavitev vsebine predmeta v obliki kratkih predavanj.
Uporaba biosenzorjev pri reševanje konkretnih problemov, s katerimi se srečuje posamezen študent.

Interactive work with students.
Introduction to the subject in the form of short courses.
Application of biosensors for solving specific problems related to research of a particular student.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustna predstavitev tematike raziskav posameznega študenta
20 %
Oral presentation of a student's research task
Seminarska naloga
40 %
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
40 %
Oral justification of the seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KATAN, Tadeja, KARGL, Rupert, MOHAN, Tamilselvan, STEINDORFER, Tobias Alexander, MOZETIČ, Miran, KOVAČ, Janez, STANA-KLEINSCHEK, Karin. Solid phase peptide synthesis on chitosan thin films. Biomacromolecules. [Online ed.]. 2022, [vol.] 23, [iss.] 3, str. 731-742. ISSN 1526-4602. DOI: 10.1021/acs.biomac.1c01155
2. FILIPIĆ, Arijana, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, DOBNIK, David. Cold plasma, a new hope in the field of virus inactivation. Trends in biotechnology. [Print ed.]. 2020, vol. 38, iss. 11, str. 1278-1291. ISSN 0167-7799. DOI: 10.1016/j.tibtech.2020.04.003.
3. BENČINA, Metka, JUNKAR, Ita, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran, IGLIČ, Aleš. Nanoporous stainless steel materials for body implants—review of synthesizing procedures. Nanomaterials. [Online ed.]. 2022, vol. 12, no. 17, str. 2924-1-2924-15. ISSN 2079-4991. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16052, DOI: 10.3390/nano12172924
4. RECEK, Nina, ZAPLOTNIK, Rok, VESEL, Alenka, PRIMC, Gregor, GSELMAN, Peter, MOZETIČ, Miran, HOLC, Matej. Germination and growth of plasma-treated maize seeds planted in fields and exposed to realistic environmental conditions. International journal of molecular sciences. Apr. 2023, vol. 24, iss. 7, [article no.] 6868, str. 1-11, ilustr. ISSN 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/7/6868, DOI: 10.3390/ijms24076868.
5. MRAVLJE, Jure, KOBAL, Tanja, REGVAR, Marjana, STARIČ, Pia, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. The sensitivity of fungi colonising buckwheat grains to cold plasma is species specific. Journal of fungi. 2023, vol. 9, iss. 6, str. 1-20, ilustr. ISSN 2309-608X. https://www.mdpi.com/2309-608X/9/6/609, DOI: 10.3390/jof9060609.