Učni načrt predmeta

Predmet:
Od okolja do nevronskih mrež
Course:
From Environment to Neuronal Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-546
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Meta Virant-Doberlet
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Tematike, vključene v učni načrt:
- sporazumevanje in vedenje žuželk,
- povezava ter odnos med okoljem in sporazumevanjem,
- senzorični mehanizmi in receptorji,
- primeri procesiranja senzorične informacije iz okolja v nevronskih mrežah v centralnem živčnem sistemu, ki so podlaga za vedenje žuželk.

Topics included in the course syllabus:
- insect communication and behaviour,
- connection and relation between environment and communication,
- sensory systems and receptors,
- case studies on processing of sensory information obtained from environment in the central nervous system neuronal networks underlying insect behaviour.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Hedwig B. (ed.) (2014): Insect Hearing and Acoustic Communication. Springer Verlag.
Pollack G.S., Mason A.C., Popper A.N. & Fay R.R. (eds.) (2014): Insect Hearing. Springer Verlag.
Hill P.S.M, Mazzoni V., Stritih-Peljahn N., Virant-Doberlet M. & Wessel A. (eds.) (2022) Biotremology: Physiology, Ecology, and Evolution. Springer Verlag

Izbrani znanstveni članki v revijah / Relevant Scientific papers in journals:
Animal Behaviour.
Journal of Comparative Neurology.
Journal of Comparative Physiology.
Scientific Reports.
Frontiers in Ecology & Evolution

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
- razumevanje kompleksnega pristopa k raziskavam komunikacije žuželk, ki je idealen model za študij nevronskih mrež,
- razumevanje pomena povezave med specifičnim okoljem in vedenjem živali v njem,
- usposobljenost za raziskovalno delo na nivoju, da bo študent konkurenčen tako v Sloveniji kot v tujini.

Kompetence:
- sposobnost komunikacije z raziskovalci na področju robotike, nevronskih mrež, prepoznavanja govora, nevroetologije, agronomije.

Objectives:
- understanding a complex approach to studies of insect communication which is an ideal model to investigate neuronal networks,
- understanding the significance of relation between the specific environment and animal behaviour,
- qualify the students for an independent research at the level they will be competitive not only in Slovenia, but also abroad.

Competences:
- ability to interact with researchers in the fields of robotics, neuronal networks, speech recognition, neuroethology, agriculture.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- poznavanje osnovnih principov komunikacije žuželk,
- razumevanje odnosov na relaciji: okoljesenzorični sistem-nevronska mreža-vedenje.

Knowledge and understanding of:
- knowledge of fundamental principles of communication,
- understanding the relations: environmentsensory system-neuronal network-behaviour.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, seminar, konzultacije.

Interactive lectures, seminar, consultations.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni izpit.
50 %
Written exam.
Seminarska naloga in njen zagovor.
50 %
Seminar.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. VIRANT-DOBERLET, Meta, KUHELJ, Ana, POLAJNAR, Jernej, ŠTURM, Rok. (2019) Predator-prey interactions and eavesdropping in vibrational communication networks. Frontiers in ecology and evolution, vol. 7, doi: 10.3389/fevo.2019.00203.
2. KORINŠEK, Gašper, TUMA, Tadej, VIRANT-DOBERLET, Meta (2019) Automated vibrational signal recognition and playback. V: HILL, Peggy S. M. (ur.), et al. Biotremology : studying vibrational behavior, str. 149-173, Springer Verlag.
3. STRAUß, Johannes, STRITIH PELJHAN, Nataša, NIERI, Rachele, VIRANT-DOBERLET, Meta, MAZZONI, Valerio (2021). Communication by substrate-borne mechanical waves in insects : from basic to applied biotremology. V: RUSSELL, Jurenka (ur.). Advances in Insect Physiology, vol. 61, str. 189-307, Elsevier: Academic Press.
4. ŠTURM, Rok, REXHEPI, Behare, LÓPEZ DÍEZ, Juan José, BLEJEC, Andrej, POLAJNAR, Jernej, SUEUR, Jérôme, VIRANT-DOBERLET, Meta. (2021) Hay meadow vibroscape and interactions within insect vibrational community. iScience, vol. 24, iss. 9, doi: 10.1016/j.isci.2021.103070
5. VIRANT-DOBERLET, Meta, STRITIH PELJHAN, Nataša, ŽUNIČ, Alenka, POLAJNAR Jernej(2023). Functional diversity of vibrational signaling systems in insects. Annual Review of Entomology.vol. 68, str. 191-210.