Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz robotike
Course:
Selected Topics in Robotics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Intelligent Systems and Robotics 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-617
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Jadran Lenarčič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni izpit
50
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. LENARČIČ, Jadran, BAJD, Tadej, STANIŠIĆ, Michael M.. Robot mechanisms, (International series on Intelligent systems, control and automation, vol. 60). Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2013. XIV, 333 str., ilustr. ISBN 978-94-007-4521-6. ISBN 978-94-007-4522-3
2. LENARČIČ, Jadran. Some computational aspects of robot kinematic redundancy. V: BARTZ-BEIELSTEIN, Thomas (ur.), et al. Parallel problem solving from nature - PPSN XIII : 13th International Conference, Ljubljana, Slovenia, September 13-17, 2014 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, vol. 8672). Cham [etc.]: Springer. cop. 2014, str. 1-10
3. BABIČ, Mitja, VERTECHY, Rocco, BARSELLI, G., LENARČIČ, Jadran, PARENTI-CASTELLI, Vincenzo, VASSURA, G. An electronic driver for improving the open and closed loop electro-mechanical response of dielectric elastomer actuators. Mechatronics, ISSN 0957-4158. [Print ed.], 2010, vol. 20, no. 2, str. 201-212. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechatronics.2009.11.006, doi: 10.1016/j.mechatronics.2009.11.006.
4. GAMS, Andrej, IJSPEERT, Auke Jan, SCHAAL, Stefan, LENARČIČ, Jadran. On-line learning and modulation of periodic movements with nonlinear dynamical systems. Autonomous robots, ISSN 0929-5593. [Print ed.], 2009, vol. 27, no. 1, str. 3-23.
5. BABIČ, Jan, BOKMAN, Lim, OMRČEN, Damir, LENARČIČ, Jadran, PARK, F. C. A biarticulated robotic leg for jumping movements : theory and experiments. Journal of mechanisms and robotics, ISSN 1942-4302, 2009, vol. 1, no. 1, str. 011013-1-011013-9.