Učni načrt predmeta

Predmet:
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov
Course:
Control, Modelling and Simulation of Robotic Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd level Intelligent Sytems and Robotics 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-618
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Tadej Petrič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Andrej Gams, Tadej Petrič, Bojan Nemec, Aleš Ude, "Manipulation learning on humanoid robots", Current robotics reports, [in press] 2022, 13 str., ISSN 2662-4087, DOI: 10.1007/s43154-022-00082-9
2. Leon Žlajpah, Tadej Petrič, "Unified virtual guides framework for path tracking tasks", Robotica, [Print ed.], 2020, vol. 38, iss. 10, str. 1807-1823, ISSN 0263-5747, DOI: 10.1017/S0263574719000973.
3. Tilen Brecelj, Tadej Petrič, "Zero moment line—universal stability parameter for multi-contact systems in three dimensions", Sensors, 2022, vol. 22, no 15, str. 5656-1-5656-19, ISSN 1424-8220, DOI: 10.3390/s22155656.
4. Tadej Petrič, Andrej Gams, Luca Colasanto, Auke Jan Ijspeert, Aleš Ude, "Accelerated Sensorimotor Learning of compliant movement primitives", IEEE transactions on robotics, [Print ed.], 2018, vol. 34, no. 6, str. 1636-1642, ISSN 1552-3098, DOI: 10.1109/TRO.2018.2861921.
5. Tadej Petrič, "Phase-synchronized learning of periodic compliant movement primitives (P-CMPs)", Frontiers in neurorobotics, 2020, vol. 14, str. 599889-1-599889-12, ISSN 1662-5218, DOI: 10.3389/fnbot.2020.599889.