Učni načrt predmeta

Predmet:
Robotski vid
Course:
Robot Vision
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Intelligent Systems and Robotics 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-621
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleš Ude
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. R Bevec, A Ude. Building object models through interactive perception and foveated vision. Advanced Robotics 29, 2015.
2. B Ridge, A Leonardis, A Ude, M Deniša and D Skočaj. Self-supervised online learning of basic object push affordances. International Journal of Advanced Robotic Systems 12:24, 2015.
3. A Gams, B Nemec, A J Ijspeert, A. Ude. Coupling movement primitives: Interaction with the environment and bimanual tasks, IEEE Transactions on Robotics, 30(4), 816-830, 2014.
4. D Schiebener, J Morimoto, T Asfour, A Ude. Integrating visual perception and manipulation for autonomous learning of object representations, Adaptive Behavior, 21(5), 328-345, 2013.
5. D Omrčen, A Ude. Redundancy control of a humanoid head for foveation and three-dimensional object tracking: A virtual mechanism approach. Advanced Robotics 24(15), 2171-2197, 2010.