Učni načrt predmeta

Predmet:
Humanoidna in servisna robotika
Course:
Humanoid and Service Robotics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Intelligent Systems and Robotics 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-623
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Bojan Nemec
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustni zagovor
25 %
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Gams, B. Nemec, A. J. Ijspeert, A. Ude. Coupling movement primitives : interaction with the environment and bimanual tasks. IEEE transactions on robotics, 30 (49), 816-830, 2014
2. R. Vuga, B. Nemec, A. Ude. Speed adaptation for self-improvement of skills learned from user demonstrations. Robotica, 34 (12), 2806-2822, 2016.
3. A. Gams, T. Petrič, M. Do, B. Nemec, J. Morimoto, T. Asfour, A. Ude. Adaptation and coaching of periodic motion primitives through physical and visual interaction. Robotics and autonomous systems, 75,340-351, 2016.
4. F. Abu Dakka, B. Nemec, J. Jørgensen, T. R. Savarimuthu, N. Krüger, A. Ude. Adaptation of manipulation skills in physical contact with the environment to reference force profiles. Autonomous robots, 39 (2), 199-217, 2016.
5. M. Deniša, A. Gams, A. Ude, T. Petrič. Learning compliant movement primitives through demonstration and statistical generalization. IEEE/ASME transactions on mechatronics, 21 (5), 2581-2594, 2016.