Učni načrt predmeta

Predmet:
Modeliranje dinamičnih sistemov
Course:
Modelling of Dynamic Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 1
Information and communication technologies, 3rd cycle Intelligent Systems and Robotics 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-624
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Damir Vrančić
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela
50 %
Seminar work with presentation and defence of the proposed solving of the selected problem from student’s research work
S pisnim delom izpita se preverjajo teoretična in praktična znanja o senzorjih v procesnem vodenju
50 %
Written exam, which assesses knowledge of the theory and the implementation of concepts of sensors in process control
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. GLAVAN, Miha, GRADIŠAR, Dejan, INVITTO, Serena, HUMAR, Iztok, JURIČIĆ, Đani, PIANESE, Cesare, VRANČIĆ, Damir. Cost optimisation of supermarket refrigeration system with hybrid model. Applied thermal engineering, ISSN 1359-4311. [Print ed.], 2016, vol. 103, str. 56-66, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.03.177.
2. VREČKO, Darko, DOLANC, Gregor, DOLENC, Boštjan, VRANČIĆ, Damir, PREGELJ, Boštjan, MARRA, Dario, SORRENTINO, Marco, PIANESE, Cesare, POHJORANTA, Antti, JURIČIĆ, Đani. Feedforwardf- feedback control of a SOFC power system : a simulation study. V: SINGHAL, Subhash C. (ur.), EGUCHI, K. (ur.). Papers presented at 14th International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells, SOFC-XIV, July 26-31, 2015, Glasgow, Scotland, UK, (ECS transactions, ISSN 1938-6737, Vol. 68, no. 1, 2015). Pennington: Electrochemical Society, 2015, vol. 68, no. 1, str. 3151-3163, doi: 10.1149/06801.3151ecst.
3. RAUBAR, Edvin, VRANČIĆ, Damir. Anti-sway system for ship-to-shore cranes. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, maj 2012, vol. 58, no. 5, str. 338-344, SI 66, ilustr., doi: 10.5545/sv-jme.2010.127.
4. VRANČIĆ, Damir, STRMČNIK, Stanko, JURIČIĆ, Đani. A magnitude optimum multiple integration tuning method for filtered PID controller. Automatica, ISSN 0005-1098. [Print ed.], 2001, vol. 37, str. 1473-1479.
5. KINNAERT, Michael, VRANČIĆ, Damir, DENOLIN, E., JURIČIĆ, Đani, PETROVČIČ, Janko. Model-based fault detection and isolation for a gas-liquid separation unit. Control engineering practice, ISSN 0967-0661. [Print ed.], 2000, vol. 8, str. 1273-1283.